1. kanun numarası
  : 6085
  kabul tarihi
  : 3/12/2010
  yayımlandığı r.gazete
  : tarih: 19/12/2010 sayı : 27790
  yayımlandığı düstur
  : tertip : 5
  cilt : 50
  birinci kısım
  genel hükümler
  birinci bölüm
  amaç, kapsam ve tanımlar
  amaç ve kapsam
  madde 1
  –
  (1) bu kanunun amacı; kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde,
  kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak ça
  lışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç, hedef,
  kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için türkiye büyük
  millet meclisi adına yapılacak denetimleri, sorumluların hesap ve işlemlerinin kesi
  n hükme bağlanmasını ve kanunlarla
  verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak üzere sayıştayın kuruluşunu, işleyişini, denetim ve hesap
  yargılaması usullerini, mensuplarının niteliklerini ve atanmalarını, ödev ve yetkilerini, haklarını ve
  yükümlülüklerini ve diğer
  özlük işlerini, başkan ve üyelerinin seçim ve teminatını düzenlemektir.
  tanımlar
  madde 2
  –
  (1) bu kanunun uygulanmasında;
  a) sayıştay denetimi: düzenlilik ve performans denetimini,
  b) düzenlilik denetimi: mali denetim ve uygunluk
  denetimini,
  c) mali denetim: kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin
  değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi,
  ç) uygunluk denetim
  i: kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer
  hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi,
  d) performans denetimi: hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve gö
  stergeler ile ilgili
  olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini,
  e) hesap yargılaması: kanunlarla belirlenen sorumluların hesap ve işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığının
  yargılama yoluyla kesin hükme bağlanmasını ve bununla ilgili kanun yollarını,
  f) yargılamaya esas rapor: sayıştay dairelerince yapılacak yargılamaya esas olmak üzere, denetçiler tarafından genel
  yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen kamu zararına ilişkin
  düzenlenen raporu,
  g) denet
  im raporu: sayıştay raporlarına esas olmak üzere, denetim ve incelemeler sonucunda denetim grup
  başkanlıkları veya denetçiler tarafından hazırlanan raporu,
  ğ) sayıştay raporu: denetim ve incelemeler sonucu hazırlanarak sayıştay başkanı tarafından türkiye b
  üyük millet
  meclisine sunulan veya kamu idarelerine gönderilen raporu,
  h) sayıştay incelemesi: sayıştayın kesin hükme bağlama ve denetim dışında kalan diğer çalışmalarını,
  ı) kamu idaresi: kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın
  sayıştay denetimine tabi
  tüm idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme, bağlı ortaklık ve şirketleri,
  i) genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol
  kanununda tanımlanan genel yönetim kapsamın
  daki kamu idarelerini,
  j) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: kamu mali yönetimi ve kontrol kanununda tanımlanan merkezi
  yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,
  k) kamu zararı: kamu mali yönetimi ve kontrol kanununda belirtilen kamu zararını,
  l) ka
  mu kaynakları: kamuya ait veya kamu gücü kullanılarak elde edilen gelirler, taşınır ve taşınmazlar ile devletin
  hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, para, alacak ve haklar, borçlanma suretiyle elde edilenler dahil her türlü değerler ile
  bağış ve yardımları
  ,
  m) sayıştay denetçisi: uzman denetçi, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcısını,
  n) performans: kamu idarelerince belirlenen hedef ve göstergelere ulaşma seviyesini,
  ifade eder.
  ikinci; bölüm
  sayıştayın bağımsızlığı, denetim alanı, görev ve yetkileri
  bağımsızlık
  madde 3
  –
  (1) sayıştay; bu kanun ve diğer kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama
  işlerini yaparken işlevsel ve kurumsal bağımsızlığı olan bir kurumdur.
  denetim alanı
  madde 4
  –
  (1) sayıştay;
  a)
  (değişik: 12/7/2013-6495/73 md.)
  merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik
  kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazla olan özel kanunlar ile
  kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu
  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç),
  b)
  (değiş;ik: 12/7/2013
  -
  6495/73 md.)
  kamu payı %50’den az olmamak kaydıyla (a) bendinde sayılan idarelere bağlı
  veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çe
  şit idare, kuruluş, müessese,
  birlik, işletme ve şirketleri,
  c) kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borçlanma, borç verilmesi, borç geri ödemeleri, yurt dışından
  alınan hibelerin kullanımı, hibe verilmesi, hazine garantileri, hazine alaca
  kları, nakit yönetimi ve bunlarla ilgili diğer
  hususları; tüm kaynak aktarımları ve kullanımları ile avrupa birliği fonları dahil yurt içi ve yurt dışından sağlanan diğer
  kaynakların ve fonların kullanımını,
  ç) kamu idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar dahil tüm kamu hesapları, fonları,
  kaynakları ve faaliyetlerini,
  denetler.
  (2) sayıştay; yapılan andlaşma veya sözleşmedeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve
  işlemlerini de denetler.
  (3) 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri ile fonların türkiye büyük millet meclisince
  denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının
  türkiye büyük millet meclisince denetlenmesi, bu kanun ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine
  getirilir.
  sayıştayın görevleri
  madde 5
  –
  (1) sayıştay;
  a) kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları
  hakkında türkiye büyük millet meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
  b) genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve
  diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetler, sorumluların hesap ve işlemlerinden kamu zararına yol açan
  hususları kesin hükme bağlar.
  c) genel uygunluk bildirimini türkiye büyük millet meclisine sunar.
  ç) kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.
  sayıştayın yetkileri
  madde 6

  –
  (1) sayıştay, bu kanunla veya diğer kanunlarla yüklendiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında kamu
  idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları göndereceği mensupları aracılığıyla
  görmeye, mallar hariç dilediği yere getirtmeye, sözlü bilgi almak üzere her derece ve sınıftan ilgili memurları çağırmaya,
  kamu idarelerinden temsilci istemeye yetkilidir.
  (2) sayıştay, denetimine giren işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu idareleri ile bankalar dahil diğer gerçek
  ve tüzel kişilerden isteyebilir.
  (3) sayıştay, denetimine giren kamu idarelerinin işlemleriyle ilgili kayıtları, eşya ve malları, işleri, faaliyetleri ve
  hizmetleri görevlendireceği mensupları veya bilirkişiler tarafından yerinde
  ve işlem ve olayın her safhasında incelemeye
  yetkilidir. bilirkişinin hukuki durumu, yetkisi ve sorumluluğu genel hükümlere tabidir.
  (4) sayıştay, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile mallarını, hesap veya faaliyet dönemine bağlı
  olmaksızın
  yılı içinde veya yıllar itibariyle denetleyebileceği gibi sektör, program, proje ve konu bazında da denetleyebilir.
  (5) denetimler sırasında gerekli görülmesi halinde, sayıştay dışından uzman görevlendirilebilir. bilirkişi ve uzman
  görevlendirilmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
  üçüncü bölüm
  sorumlular ve sorumluluk
  sorumlular ve sorumluluk halleri
  madde 7
  –
  (1) bu kanunun sorumlular ve sorumluluk halleri uygulamasında; 5018 sayılı kanun ve sayıştay
  denetimi ile ilgili diğer kanunlarda belirtilen sorumlular ve sorumluluk halleri esas alınır.
  (2) her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili,
  ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden,
  raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. bu sorumluluğun yerinegetirilip getirilmediği türkiye büyük millet meclisine sunulacak sayıştay raporlarında belirtilir. kamu zararına sebep olunan durumlar ise bu zararın tazminine ilişkin hükme bağlama işlemi ile sonuçlandırılır.
  (3) sorumlular; mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile illiyet bağı kurularak oluşturulan ilamda yer alan
  kamu zararından tek başlarına veya birlikte tazmin ile
  yükümlüdür.
  (4) usulüne uygun biçimde görevlendirilmediği halde kendiliğinden veya verilen emir üzerine gelirleri tahakkuk
  ettiren, toplayan, harcayan ve bu işlemleri onaylayanlar, malları muhafaza eden ve idare edenlerle her türlü mali iş ve
  işlemleri yürütenlerin işlemleri bir hesaba dahil edilmediği takdirde, sorumluluk bu kişiler hakkında da uygulanır. bu durum
  yöneticilerin yazılı emirleri üzerine meydana gelmiş ise sorumluluğa yöneticiler de ortak olur.
  (5) bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomi
  k ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda başbakana
  ve türkiye büyük millet meclisine karşı sorumludurlar.
  (6) sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri mali ve hukuki sorumluluk doğurmaz.
  hesapların verilmesi, muhasebe birim
  lerinin ve muhasebe yetkililerinin bildirilmesi
  madde 8
  –
  (1) kamu idarelerinin hesapları, muhasebe yetkilileri tarafından hazırlanarak üst yöneticiler veya
  görevlendirdiği harcama yetkilileri ile muhasebe yetkilileri tarafından denetime hazır bekletilir v
  eya sayıştayın bildireceği
  yere gönderilir.
  (2) bu hesaplara ilişkin ve mevzuatına uygun olarak tutulan defter, kayıt ve belgelerden sayıştaya sunulacak
  olanların çeşitleri, verilme yeri, süresi ve usulleri sayıştay tarafından belirlenir.
  (3) hesapların verilmemesinden doğan sorumluluk, hesapların sayıştay tarafından istendiği tarihte görev başında
  bulunan muhasebe yetkilisi ile üst yönetici veya görevlendirdiği harcama yetkilisine aittir.
  (4) sayıştay denetimine tabi kamu idareleri, her hesap yılı başında
  muhasebe birimlerini, muhasebe yetkililerinin ad
  ve soyadlarını sayıştaya bildirmekle yükümlüdür. yıl içinde yapılan değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir
  ay
  içinde aynı şekilde sayıştaya bildirilir.
  kamu idareleri ve görevlilerinin sorumluluğu
  madde 9
  –
  (1) sorumlular veya diğer ilgililer, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem,
  faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeye mecburdurlar.
  (2) sorumlular veya diğer ilgililerce verilemeyen veya gösterilemeyen belgeler ilgili kamu idarelerinden istenir.
  sorumlular veya diğer ilgililer belgelerin asıllarını ve aslı gösterilemeyen belgelerin ikinci nüshalarını göstermek zorundadır.

  (3) hesabı bu kanun hükümlerine göre zamanında ve tam
  olarak vermeyen sorumlular veya diğer ilgililer ile
  sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge
  ve
  defterleri vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin aylıkları,
  sayıştayın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince,
  hesabı veya istenen bilgi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yarım olarak ödenir. yarım aylık kesilmeye başlandığı
  tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok üç ay, diğer görevliler ise sayıştayca belli edilen süre içinde yine hesabı veya
  istenilen bilgi, belge ve defterleri vermez veya denetleme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa, bu
  defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya
  kovuşturma yapılır.
  (4) sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler hakkında da üçüncü fıkradaki
  hükümler uygulanır.
  (5) kamu idareleri ve görevlileri, denetim ve inceleme ile görevlendirilmiş olanlara her türlü hesap, bilgi, belge ve
  kayıtları ibraz etmek, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarının görülmesini sağlamak, görevin düzenli olarak
  yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır.
  (6) ilgili kamu idareleri bu madde hükümlerinin uygulanış ve sonucu hakkında sayıştaya bilgi vermeye zorunludur.
  (7) yukarıdaki hükümlere uymayanlar ile 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarının gereklerini haklı bir sebebe
  dayanmaksızın tam ol
  arak ve zamanında yerine getirmeyen ilgililer hakkında sayıştayın istemi üzerine disiplin veya ceza
  kovuşturması yapılır.
  ikinci kısım
  teşkilat yapısı
  birinci; bölüm
  sayıştayın mensupları ve teşkilatı
  sayıştay mensupları
  madde 10
  –
  (1) sayıştay mensupları ş
  unlardır:
  a) meslek mensupları,
  1) sayıştay başkanı,
  2) daire başkanları ve üyeler,
  3) sayıştay denetçileri.
  b) başsavcı ve savcılar,
  c) yönetim mensupları.
  başkanlık, yargı ve karar organları
  madde 11
  –
  (1) sayıştayın kuruluşuna dahil organlar şunlardır:
  ) başkanlık,
  b) daireler,
  c) genel kurul,
  ç) temyiz kurulu,
  d) daireler kurulu,
  e) rapor değerlendirme kurulu,
  f) yüksek disiplin kurulu,
  g) meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu,
  ğ) denetim, planlama ve koordinasyon kurulu,
  h) başsavcılık.
  ikinci bölüm
  sayıştay mensuplarının nitelikleri, seçimi ve atanması
  sayıştay başkan ve üyelerinin nitelikleri
  madde 12
  –
  (1) sayıştay başkan ve üyelerinin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler
  fakülteleri veya öğrenim itibariyle
  bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından onanmış yurt içinde veya yurt dışındaki
  en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olduktan sonra kamu idarelerinde en az onaltı yıl çalışmış
  olmaları gerekir.
  (2) sayıştay başkanlığı içi
  n birinci fıkrada sayılan nitelikler ile birlikte;
  a) sayıştay üyeliği,
  b) bakanlık,
  c) müsteşarlık veya valilik,
  ç) rektörlük,
  d) başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların genel müdürlük veya başkanlık,
  e) maliye teftiş kurulu ile hesap uzmanları
  kurulu başkanlığı,
  f) başbakanlık ve bakanlıklar teftiş kurulu başkanlıkları,
  g) düzenleyici ve denetleyici kurul başkanlıkları,
  görevlerinde toplam bir yıl bulunmuş olmaları gerekir.
  (3) üyelik için birinci fıkrada sayılan nitelikler ile birlikte;
  a) ikinci fıkranın (a) bendi hariç diğer bentlerinde sayılan görevler ile müsteşar yardımcılığında,
  b) birinci sınıfa ayrılmak şartıyla sayıştay denetçiliği, sayıştay başsavcı veya savcılığında,
  c) profesörlükte,
  ç) birinci sınıfa ayrılmak şartıyla idari veya adl
  i yargı hakimliğinde veya savcılığında,
  d) başbakanlık, bakanlıklar ve hazine müsteşarlığı merkez denetim elemanlığı görevlerinde,
  toplam bir yıl bulunmuş olmaları gerekir.
  (4) sayıştay dışından üye seçilenler, son görev yaptıkları idare ile ilgili işlere
  üç yıl süre ile bakamazlar.
  sayıştay başkanının seçimi
  madde 13
  –
  (1) sayıştay başkanı, bu kanunda yazılı niteliklere sahip isteklilerden 16 ncı madde esaslarına göre
  belirlenecek iki aday arasından türkiye büyük millet meclisi genel kurulunca gizli oyla s
  eçilir.
  (2) görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya makamın herhangi bir sebeple boşalmasından on gün sonra
  sayıştay başkanı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde seçim sonuçlandırılır. bu sürelerin
  hesabında, mecl
  isin ara verme veya tatilde bulunduğu günler dikkate alınmaz.
  (3) sayıştay başkanı seçilebilmek için türkiye büyük millet meclisi üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından
  az olmamak kaydıyla, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranır.
  (4)
  sayıştay başkanının görev süresi beş yıldır. bir kimse en fazla iki defa sayıştay başkanı seçilebilir. başkanın
  görev süresi yeni başkan göreve başlayıncaya kadar devam eder. görevi sona eren başkan boş kadro şartı aranmaksızın
  sayıştay üyesi olarak görev
  e devam eder, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilir ve en kıdemli üye sayılır.
  daire başkanlarının seçimi
  madde 14
  –
  (1) daire başkanları, sayıştay genel kurulunca, en az üç yılını doldurmuş üyeler arasından gizli oy ve
  üye tamsayısının salt çoğu
  nluğu ile seçilir. ilk üç oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan iki
  aday için dördüncü oylama yapılır. dördüncü oylamada en fazla oy alan üye daire başkanı seçilmiş olur.
  (2) daire başkanlarının görev süresi dört yıldır. süres
  i dolan veya kendi isteği ile üyeliğe dönmüş olanlar yeniden
  seçilebilir.
  (3) seçim, görev süresinin bittiği tarihten, diğer sebeplerle boşalma halinde boşalmanın vuku bulduğu tarihten
  itibaren onbeş gün içinde yapılır. çalışmaya ara verme müddeti bu süren
  in hesabında dikkate alınmaz.
  (4) görevi sona eren daire başkanları, boş üye kadrosu şartı aranmaksızın üyeliğe dönerler. bu durumda boşalan ilk
  üye kadrosu kendilerine tahsis edilir.
  üyelerin seçimi
  madde 15
  –
  (1) sayıştay üyelerinin beşte üçü sayıştay
  meslek mensuplarından, geriye kalanların en az yarısı
  maliye bakanlığı meslek mensuplarından olmak üzere bu kanunun 12 nci maddesinde nitelikleri belirlenen diğer adaylar
  arasından seçilir. üyeliklerde boşalma olması halinde daire başkanlığı kadroları da d
  ahil olmak üzere boşalan kontenjan için
  seçim yapılır.
  (2) sayıştay başkanlığı boşalan üyelik sayısının beşi bulduğu tarihten itibaren yedi gün içinde başlamak üzere, resmi
  gazete ve diğer basın ve yayın organları aracılığıyla seçim için duyuru yapar. başv
  urular sayıştaya yapılır. üye adaylığı için
  başvuru süresi, ilk duyuru tarihinden itibaren otuz gündür.
  (3) sayıştay genel kurulunca, sayıştaya başvuranların sicilleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, bu kanunda
  yazılı niteliklere sahip oldukları anl
  aşılanlar arasından mevcut üye sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile her boş yer için
  dörder aday seçilir. aday seçimi, başvuru süresinin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. seçim sonuçları,
  seçilen adayların sicil özetleri ile bir
  likte sayıştay başkanlığınca seçimi takip eden üç iş günü içerisinde türkiye büyük
  millet meclisi başkanlığına sunulur. otuz günlük sürede seçim tamamlanamadığı takdirde, sayıştay başkanlığı aday
  adaylıkları kabul edilmiş olanların tümünü, sicil özetleri i
  le birlikte kontenjan gruplarını da belirtmek suretiyle türkiye
  büyük millet meclisi başkanlığına sunar.
  seçim usulü
  madde 16
  –
  (1) türkiye büyük millet meclisi genel kurulunda yapılacak sayıştay başkanlığı ve sayıştay üyeliği
  seçimleri için gerekli değer
  lendirmeleri yapmak ve aday belirlemek üzere sayıştay başkanı ve üyeleri ön seçim geçici
  komisyonu kurulur.
  (2) ön seçim geçici komisyonu, plan ve bütçe komisyonu üyeleri arasından, siyasi partiler ile bağımsızların
  türkiye büyük millet meclisindeki temsil
  güçleri oranında ve ad çekme usulü ile belirlenen onbeş kişiden oluşur. plan ve
  bütçe komisyonu başkanı, kendi siyasi parti grubunun kontenjanından ön seçim geçici komisyonuna katılır ve başkanlık
  eder.
  (3) ön seçim geçici komisyonu salt çoğunluk ile topl
  anır. sayıştay başkan adaylarının seçiminde aday listesi,
  sayıştay üye adaylarının seçiminde ise kontenjan gruplarına göre düzenlenen birleşik oy pusulası kullanılır. aday seçimleri
  gizli oyla yapılır. aday seçilebilmek için ilk turda üye tam sayısının sal
  t çoğunluğu, ikinci turda oylamaya katılanların salt
  çoğunluğu aranır. ilk iki oylamada sonuç alınamadığı takdirde, üçüncü oylamada geçerli oyların en yükseğini alanlar seçilmiş
  sayılır. adayların belirlenmesi sırasında oylarda eşitlik olması halinde, eşit
  oy alanlar arasında yeniden oylama yapılır.
  (4) ön seçim geçici komisyonu gerekli gördüğü hallerde adaylarla mülakat yapabilir.
  (5) 15 inci maddenin birinci fıkrasındaki kontenjan grupları oranlarına göre, ön seçim geçici komisyonu tarafından
  boş üyelik s
  ayısının iki katı olarak belirlenen adayların isimleri, türkiye büyük millet meclisi genel kuruluna sunulur.
  kontenjan grupları oranlarına göre gösterilen adaylar için ayrı ayrı listeler halinde birleşik oy pusulası düzenlenir. adayla
  rın
  adlarının karşısın
  daki özel yer işaretlenmek suretiyle gizli oylama yapılır. seçilecek üyelerin sayısından fazla verilen oylar
  geçersiz sayılır.
  sayıştay denetçilerinin nitelikleri ve mesleğe alınmaları
  madde 17
  –
  (1) denetçiler, denetçi yardımcılığından yetişirler.
  (2) den
  etçi yardımcılığına hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya
  bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya
  yüksekokullardan birini
  bitirmiş olanlar arasından açılacak giriş sınavını kazananlar sayıştay başkanı tarafından aday olarak
  atanır. sınava girebilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 31 yaşını (yüksek lisans veya doktora
  derecesine sahip olanlar içi
  n 35 yaşını) bitirmemiş olmak ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları kanununun 48
  inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak şarttır.
  (3) giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur. eleme ve yazılı sınavları, sayış
  tay başkanlığı ile
  imzalanacak protokole göre öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılır.
  (4) eleme sınavı; alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşur ve test usulüne göre yapılır. eleme
  sınavı sonucunda, yetmiş puandan az
  olmamak üzere en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş
  katına kadar aday yazılı sınava çağrılır.
  (5) yazılı sınav, zorunlu olan; iktisat, maliye, hukuk, kompozisyon ile seçimlik olan ticaret hukuku veya muhasebe
  konularından olu
  şur. yazılı sınav sonucunda, yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlayarak eleme sınavı
  ilanında belirtilen kadronun üç katına kadar aday mülakata çağrılır.
  (6) mülakat, adayın;
  a) bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme
  gücü,
  b) liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  c) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  ç) genel yetenek ve genel kültürü,
  d) bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı p
  uan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. adaylar, komisyon tarafından (a) ila
  (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutana
  ğa
  geçirilir. bunun dışında mülakat ile ilgili herhan
  gi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
  (7) mülakat komisyonu; sayıştay başkanının veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, iki üye ve üç
  uzman denetçi olmak üzere altı kişiden oluşur. mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyeleri
  nin yüz tam puan
  üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
  (8) giriş sınav sonuç listesi, eleme sınav puanı ve yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit
  edilerek en yüksek puan alandan baş
  lamak üzere hazırlanır. giriş sınav sonuç listesindeki sıralama doğrultusunda eleme
  sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır.
  (9) denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj süresi en az iki en çok üç yıldır. adaylık s
  üresi en az bir en çok iki
  yıldır. adaylık süresi sonunda; olumlu sicil alanlar meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulunun kararı ve sayıştay
  başkanının onayıyla denetçi yardımcılığına atanırlar. olumlu sicil alamayanların görevine meslek mensupları
  yükseltme ve
  disiplin kurulunun kararı ve sayıştay başkanının onayıyla son verilir.
  (10) denetçi yardımcılarının denetçiliğe atanabilmeleri için mesleki eğitim ve staj sonunda yapılacak sınavda başarılı
  olmaları ve olumlu sicil almaları şarttır. yeterlik
  sınavında başarılı olamayanların meslek mensupluğu ile ilişiği kesilir.
  bunlardan yazılı olarak talepte bulunanlar, sayıştay başkanının onayıyla yönetim mensubu olarak atanır.
  (11) denetçi yardımcıları denetçiliğe, meslek mensupları yükseltme ve disiplin k
  urulu kararı ve sayıştay
  başkanının onayı ile atanır.
  (12) denetçi yardımcılığı adaylığına giriş sınavı esas ve usulleri, mesleki eğitimde okutulacak derslerle staj şekli ve
  şartları ile süresi, eğitim ve staj sonundaki sınav usulleri ve diğer hususlar yön
  etmelikle düzenlenir.
  başsavcı ve savcıların nitelikleri ve atanmaları
  madde 18
  –
  (1) sayıştay başsavcısı ve savcıları, sayıştay başkanının görüşü alınmak suretiyle maliye
  bakanlığınca yapılacak teklif üzerine ortak kararname ile atanırlar. sayıştay başsav
  cısının görev süresi dört yıldır. süresi
  dolan sayıştay başsavcısı yeniden atanabilir. görevi sona eren sayıştay başsavcısı boş kadro şartı aranmaksızın sayıştay
  savcısı olarak görevine devam eder ve boşalan ilk savcı kadrosu kendisine tahsis edilir.
  (2) s
  ayıştay başsavcısı ve savcılarının aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:
  a) hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya yükseköğretim kurulu tarafından
  bunlara denkliği kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışın
  daki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş
  olmak ve yüksek öğrenimden sonra mali, iktisadi veya hukuki konularla ilgili kamu hizmetinde en az onaltı yıl çalışmış
  olmak.
  b) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde denetim el
  emanlığı, müşavir hazine avukatlığı veya daire
  başkanlığı ve üstü görevlerde bulunmuş olmak.
  (3) başsavcı birinci sınıfa ayrılmış ve bu sınıfta dokuz yılını doldurmuş denetçinin sahip olduğu haklardan yararlanır.
  savcıların intibaklarında sayıştay dışında
  ki hizmet sürelerinin üçte ikisi dikkate alınır. başsavcı ve savcılar; aylık, ödenek,
  mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları ile disiplin, ceza kovuşturması, sicil ve teminatları bakımından kendi derece ve
  kıdemindeki denetçiler hakkındaki hükümlere tabi
  dir.
  yönetim birimleri ve mensupları
  madde 19
  –
  (1) sayıştayın yönetim işleri sayıştay başkanının teklifi ve sayıştay genel kurulunun kararı ile
  kurulacak birimler tarafından yürütülür.
  (2) yönetim mensuplarının, 657 sayılı kanunda yazılı nitelikleri taşım
  aları gerekir. bunlar, 657 sayılı kanun
  hükümleri çerçevesinde sayıştay başkanının onayı ile atanır. yönetim mensupları, 657 sayılı kanuna tabi olarak yönetim
  birimlerinde çalışan görevlileri ifade eder. yönetim birimlerinin görevleri, bu görevlerin yürütü
  lmesine ilişkin esas ve usuller
  ile ilgililerin sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.
  üçüncü bölüm
  başkanlık, yargı, karar ve diğer organların kuruluş,
  işleyişi;, görev ve yetkileri
  başkanlık
  madde 20
  –
  (1) başkanlık; sayıştay başkanı, başkan yardımcıları
  ve bölüm başkanlarından oluşur.
  (2) denetim ve denetim destek grup başkanlıkları ile yönetim birimleri doğrudan başkanlığa bağlı olarak görev
  yapar.
  (3)
  (ek fıkra: 11/10/2011
  -
  khk
  -
  662/63 md.)
  bir başkan ve yeterli sayıda meslek mensubundan oluşan deneti
  m
  geliştirme ve eğitim merkezi doğrudan başkanlığa bağlı olarak görev yapar.
  sayıştay başkanı
  madde 21
  –
  (1) sayıştay başkanı, sayıştayı yönetir ve temsil eder. sayıştay başkanı, kurumun en üst yöneticisi
  olup genel işleyişten sorumludur; kanunlarla verile
  n görevlerin iyi yapılması ve yönetimin düzenli bir surette yürütülmesi
  için gerekli tedbirleri alır.
  (2) sayıştay başkanı, genel kurulun başkanı olup gerekli gördükçe temyiz kurulu ve daireler kuruluna da
  başkanlık eder; bu kurullara verilecek işleri düze
  nler ve görüşmeleri yönetir.
  (3) sayıştay başkanı, sayıştayın faaliyetleri ile ilgili olarak yılda en az iki defa türkiye büyük millet meclisi plan ve
  bütçe komisyonunu ve gerektiğinde diğer ilgili komisyonları bilgilendirir.
  (4) sayıştay raporlarının türk
  iye büyük millet meclisinde görüşülmesi sırasında sayıştay başkanı veya
  görevlendireceği başkan yardımcısı hazır bulunur.
  (5) sayıştay başkanı; daire başkanları ve üyelerin dairelerini belirler, ihtisas dairelerini tespit eder, işleri dairelere
  dağıtır, de
  netim ve denetim destek grup başkanlıklarını oluşturur, meslek mensuplarının görev yerlerini; yönetim
  mensuplarının görevlerini ve görev yerlerini tayin ve tespit eder.
  (6) sayıştay başkanı, gerekli gördüğü durumlarda, en çok beş denetçiyi ilgililerin muva
  fakatı ile başkanlık danışmanı
  olarak görevlendirebilir.
  (7) sayıştay başkanı görevinde bulunamayacağı zaman başkan yardımcılarından birine vekalet verir. vekil tayin
  etmemiş olduğu veya görevinde bulunamayacağı hallerde başkan yardımcılarından kıdemli ol
  anı, sayıştay başkanlığının açık
  bulunduğu hallerde ise en kıdemli daire başkanı sayıştay başkanlığına vekalet eder. kıdemde esas, üyeliğe veya daire
  başkanlığına seçilmedir.
  başkan yardımcıları
  madde 22
  –
  (1) sayıştay başkanı, biri denetim diğeri yönetim
  ile ilgili işlerde kendisine yardımcı olmak üzere
  üyeler arasından iki başkan yardımcısı görevlendirir. başkan yardımcıları daire başkanı statüsündedir.
  (2) denetimle ilgili başkan yardımcısı, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlanması ve gözden geç
  irilmesinden
  sorumlu olup, denetim ve denetim destek grup başkanlıklarının çalışmalarını sayıştay başkanı adına yönetir. denetimle ilgili
  başkan yardımcısına verilmiş görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere sayıştay başkanının onayı ile, birin
  ci
  sınıfa ayrıldıktan sonra en az üç yıl çalışmış meslek mensupları arasından en çok beş bölüm başkanı görevlendirilir.
  (3) yönetimle ilgili başkan yardımcısı, yönetim birimlerini sayıştay başkanı adına yönetir. yönetimle ilgili başkan
  yardımcısına verilmi
  ş görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere sayıştay başkanının onayı ile bir ila dördüncü
  derecelerdeki meslek mensuplarından en çok üç bölüm başkanı görevlendirilir.
  daireler
  madde 23
  –
  (1) bir başkan ile altı üyeden kurulu daireler birer hesa
  p mahkemesidir. daireler, bir başkan ve dört
  üye ile toplanır, hüküm ve kararlar oy çokluğuyla verilir.
  (2) daireler;
  a) hesap mahkemesi olarak sorumluların hesap ve işlemlerine ilişkin düzenlenen yargılamaya esas raporlarda yer
  alan kamu zararına ilişkin
  hususları hükme bağlar.
  b) denetim raporları hakkında görüş bildirir.
  c) sayıştay başkanı tarafından görüşülmesi istenilen konular hakkında görüş bildirir veya karar verir.
  (3) denetim raporlarının dairelerde görüşülmesi sırasında ilgili grup başkanı veya
  raporu düzenleyen denetçi katılarak
  görüşünü açıklar. ayrıca ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği yardımcısı açıklamalarda bulunmak üzere
  çağrılabilir.
  (4) yargılamaya esas raporların görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunmak üzer
  e ilgili grup başkanı, raporu
  düzenleyen denetçi, sorumlular ve ahizler çağrılabilir.
  (5) daire başkanlığının boşalması, daire başkanının izinli veya özürlü olması halinde en kıdemli üye daire
  başkanlığına vekalet eder. kıdemde esas, üyeliğe seçilmedir.
  da
  ire başkanları ve üyeler
  madde 24
  –
  (1) daire başkanları, çalışmaya ara verilme süresi hariç en geç altı ay içinde, dairelerine havale edilen
  yargılamaya esas raporların karara bağlanmasını, bunlara ilişkin tutanak ve ilamların düzenlenmesini sağlamakla gö
  revlidir.
  (2) daire başkanları, denetim raporlarına ilişkin görüşlerin bildirilmesiyle ilgili işlemleri yürütür ve görüş
  bildirdikleri raporların türkiye büyük millet meclisinde görüşülmesi sırasında hazır bulunur.
  (3) üyeler, bulundukları dairelerde dair
  e başkanı ya da dahil bulundukları kurulda kurul başkanı tarafından
  kendilerine verilen dosyaları ve raporları geciktirmeden inceleyerek görevli daire veya kurullara gerekli açıklamaları yapar,
  görüş ve düşüncelerini gerekçeleri ile yazılı olarak bildirir,
  dairelerin ve üyesi bulundukları kurulların toplantılarına katılır,
  oylarını verir, karar ve görüşlerde azınlıkta kalanlar karşı oy gerekçelerini yazılı olarak bildirir, daire ve kurullarla ilg
  ili
  olmak üzere verilen diğer işleri yapar.
  (4) daire ve kurul
  larca verilen karar ve görüşler dairesinde karar, tutanak, ilam ve daire görüşünü düzenleyerek
  bunların gerektirdiği diğer işlemleri yapmak üzere yeterli sayıda denetçi sayıştay başkanı tarafından raportör olarak
  görevlendirilir.
  genel kurul
  madde 25
  –
  (1)
  genel kurul sayıştay başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden
  oluşur.
  (2) genel kurul;
  a) genel uygunluk bildirimlerini görüşür.
  b) içtihadın birleştirilmesi kararı alır.
  c) bu kanun gereğince hazırlanacak yönetmelikler
  hakkında görüş bildirir.
  ç) sayıştaya ilişkin kanun tasarısı ve teklifleri hakkında görüş bildirir.
  d) sayıştay başkanı tarafından incelenmesi istenilen diğer konular hakkında görüş bildirir veya karar verir.
  e) bu kanunla verilen diğer görevleri yapar.
  (3
  ) başsavcı oy hakkı olmamak üzere genel kurul toplantılarına katılır ve görüşünü açıklar.
  (4) genel kurul mevcut üye sayısının en az üçte ikisi ile toplanır, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. oyların
  eşitliği halinde sayıştay başkanının bulunduğu ta
  raf çoğunluğu sağlamış sayılır.
  (5) sayıştay başkanının katılamadığı hallerde genel kurula, kurula katılan başkan yardımcılarından kıdemli olanı
  başkanlık eder.
  temyiz kurulu
  madde 26
  –
  (1) temyiz kurulu; sayıştay genel kurulunca, rapor değerlendirme kurul
  una seçilenler dışında
  kalan daire başkanları ile üyeler arasından dört yıl için seçilecek dört daire başkanı ve her daireden seçilecek ikişer üyeni
  n
  katılımı ile kurulur. her yıl kurul üyelerinin dörtte biri yenilenir. üyeliği sona erenler dört yıl geçmed
  en tekrar seçilemez.
  kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder.
  (2) kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. kanuni izin ve boş üyelik sebebiyle toplantı yeter sayısının
  sağlanamadığı hallerde, dairelerden kurula seçilmiş bulunan üye sayı
  sını aşmamak ve o toplantıya münhasır olmak kaydıyla
  kurul başkanı tarafından katılamayan üyelerin yerine her daireden bir üyeyi aşmamak koşuluyla kıdem esasına göre yeter
  sayıyı sağlayacak kadar üye toplantıya davet edilebilir. kurul, mevcudun salt çoğunl
  uğu ile karar verir. oyların eşitliği
  halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. kararı temyiz edilen daire başkan ve üyelerinin oy hakkı
  yoktur. savcı, duruşmalı oturumlarda doğrudan, diğer oturumlarda ise kurulun daveti üzerine toplantı
  ya katılarak görüşünü
  açıklar.
  (3) temyiz kurulu sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm merciidir.
  daireler kurulu
  madde 27
  –
  (1) daireler kurulu, rapor değerlendirme kurulu ile temyiz kuruluna seçilen daire başkanı ve
  üyelerin dışında kalan da
  ire başkanı ve üyelerden kurulur. en kıdemli daire başkanı kurula başkanlık eder.
  (2) kurul mevcut üye sayısının en az üçte ikisi ile toplanır. kanuni izin ve boş üyelik sebebiyle toplantı yeter
  sayısının sağlanamadığı hallerde, o toplantıya münhasır olmak
  kaydıyla kurul başkanı tarafından katılamayan üyelerin
  yerine her daireden bir üyeyi aşmamak koşuluyla kıdem esasına göre yeter sayıyı sağlayacak kadar üye toplantıya davet
  edilebilir. kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. oyların eşitliği halin
  de başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu
  sağlamış sayılır.
  (3) daireler kurulu;
  a) genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik
  niteliğindeki düzenleyici işlemler,
  b) sayıştay başkanı tarafından incelen
  mesi istenen konular,
  hakkında görüş bildirir ve bu kanunla kendisine verilmiş olan diğer görevleri yapar.
  (4) genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik
  niteliğindeki düzenleyici işlemler, sayışta
  yın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulur. sayıştay, görüşünü istemin yapılması
  tarihinden itibaren çalışmaya ara verilme süresi hariç en geç otuz gün içinde bildirir. bu sürenin aşıldığı haller, sayıştay
  faaliyet raporunda gerekçeli olarak yer alır.

  rapor değerlendirme kurulu
  madde 28
  –
  (1) kurul, sayıştay genel kurulu tarafından iki yıl için seçilen iki daire başkanı ve her daireden birer
  üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşur. kurul üyeliğinde boşalma olması halinde kalan süreyi
  tam
  amlamak üzere genel kurul tarafından boşalan yer için seçim yapılır.
  (2) kurulun başkanı sayıştay başkanıdır. başkanın katılamadığı durumlarda kurula denetimden sorumlu başkan
  yardımcısı başkanlık eder.
  (3) kurul, üye tamsayısının en az üçte ikisi ile top
  lanır. kanuni izin ve boş üyelik sebebiyle toplantı yeter sayısının
  sağlanamadığı hallerde, kurula görevlendirilmiş üye sayısını aşmamak ve o toplantıya münhasır olmak kaydı ile kurul
  başkanı tarafından katılamayan üyelerin yerine her daireden bir üyeyi aş
  mamak koşuluyla kıdem esasına göre yeter sayıyı
  sağlayacak kadar üye toplantıya davet edilebilir. kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. oyların eşitliği halinde
  başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
  (4) rapor değerlendirme kurulu,
  sayıştay raporları ile sayıştay başkanı tarafından incelenmesi istenen konular
  hakkında görüş bildirir.
  (5) sayıştay raporlarının kurulda görüşülmesi sırasında ilgili grup başkanı veya raporun denetçisi katılarak görüşünü
  açıklar.
  (6) sayıştay raporlarının
  görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunması için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya
  görevlendireceği yardımcısı çağrılabilir.
  yüksek disiplin kurulu
  madde 29
  –
  (1) yüksek disiplin kurulu, her takvim yılı için sayıştay genel kurulunca seçilecek
  beş daire başkanı
  ve her daireden seçilecek birer üye ile kurulur. kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder.
  (2) kurul, üye tamsayısı ile toplanır. disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine ilişkin kararlar
  üçte iki çoğunlukla
  verilir.
  (3) daire başkanı veya üyelerden herhangi birinin kurula katılmadığı veya boşalma olduğu hallerde daire başkanı
  veya üyenin bağlı bulunduğu dairenin en kıdemli üyesi kurula katılır. haklarında isnatta bulunulan disiplin kurulu üyeleri
  kurula katıl
  amaz.
  (4) kurul, sayıştay başkanı, daire başkanı ve üyeler hakkındaki disiplin soruşturmalarına bakar.
  meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu
  madde 30
  –
  (1) meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu her takvim yılı için genel kurulca seçilecek
  bir
  daire başkanı, bir üye, bir uzman denetçi, bir başdenetçi ile denetimden sorumlu başkan yardımcısından kurulur. aynı şekilde
  birer yedek üye seçilir. kurula daire başkanı başkanlık eder.
  (2) kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar ver
  ir. kurul üyeleri şahıslarını ilgilendiren konuların
  görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.
  (3) kurul, sayıştay başkanı, daire başkanı ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkındaki yükseltme işleri ile
  disiplin soruşturmalarını ve ceza kovuşturmalarını
  yürütür.
  denetim, planlama ve koordinasyon kurulu
  madde 31
  –
  (1) denetim, planlama ve koordinasyon kurulu, sayıştay başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm
  başkanlarından oluşur. sayıştay başkanının katılamadığı hallerde kurula, kurula katılan başkan yardımc
  ılarından kıdemli
  olanı başkanlık eder.
  (2) denetim, planlama ve koordinasyon kurulunun görevleri şunlardır:
  a) kurum stratejik planı ve yıllık performans programını hazırlamak.
  b) türkiye büyük millet meclisinin, kamuoyunun ve denetlenen kamu idarelerinin
  beklentileri de dikkate alınarak
  denetim stratejik planlarını ve yıllık denetim programlarını yapılacak risk analizleri doğrultusunda hazırlamak.
  c) plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerekli koordinasyonu sağlamak, performans ölç
  üm
  sistemlerini oluşturmak ve sayıştay faaliyet raporunu hazırlamak.
  ç) denetime ilişkin yönetmelik, standart, rehberleri hazırlamak ve mesleki etik kurallarını belirlemek.
  d) sayıştay başkanının görüşülmesini istediği konularda görüş bildirmek.
  (3) deneti
  m ve denetim destek grup başkanları, görev alanlarına ilişkin konuların görüşülmesi sırasında kurul
  toplantılarına çağrılabilir.
  (4) kurul toplantılarına kurum stratejik planlarının hazırlanması ve izlenmesi ile yıllık programların hazırlanmasına
  ilişkin h
  ususların görüşülmesi sırasında, sayıştay başkanı tarafından her daireden görevlendirilecek birer üye ile denetim ve
  denetim destek grup başkanları da katılır.
  denetim ve denetim destek grup başkanlıkları
  madde 32
  –
  (1) denetim ve denetim destek grup başka
  nlıkları bir grup başkanı ile yeterli sayıda denetçiden oluşur.
  (2) denetim grup başkanlıkları, sayıştayın denetim alanındaki bütün kamu idarelerinin sektör ve faaliyet bütünlüğünü
  kapsayacak ve kalkınma planları, yıllık programlar ile stratejik planları i
  zlemeye imkan verecek şekilde sayıştay başkanının
  onayı ile kurulur.
  (3) denetim ve denetim destek grup başkanlıkları; sayıştaya bu kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerin etkin
  bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere başkanlıkça verilen görev
  leri yapar.
  (4) denetçiler, sayıştay başkanı veya onun adına grup başkanlarınca kendilerine verilen denetim ve inceleme
  görevlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, standart, genelge ve rehberlerdeki esas ve usuller dairesinde yerine getirerek sonucun
  u
  bir rapor
  la başkanlığa bildirmek ve bu kanunla verilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
  (5) denetim ve denetim destek grup başkanlıklarının çalışmalarına yardımcı olmak üzere yeterli sayıda yönetim
  mensubu görevlendirilir.
  (6) sayıştay başkanının teklifi ve sayışt
  ay genel kurulunun kararı ile gerek görülen illerde denetim grup
  başkanlıkları kurulabilir.
  (7) denetim ve denetim destek grup başkanlıklarının çalışma esas ve usulleri, görev ve sorumlulukları, illerde
  kurulacak denetim grup başkanlıklarında görevlendirme
  kriterleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
  başsavcılık
  madde 33
  –
  (1) başsavcılık, başsavcı ve savcılardan oluşur.
  (2) başsavcı;
  a) başsavcılığa intikal eden yargılamaya esas raporları, temyiz konusu dosyaları ve diğer işleri savcılara havale e
  der.
  b) ilama ilişkin yargılamaya esas raporları hazırlayan denetçiler tarafından yapılan temyiz istemini gerçekleştirir veya
  temyiz isteminde bulunmama gerekçesini, ilgili denetçiye bildirilmek üzere başkanlık makamına sunar. ilamların infazını
  izler ve b
  u hususla ilgili gerekli işlemleri yapar.
  c) hakkında suç duyurusunda bulunulan sorumluların ve diğer ilgililerin durumlarını izler.
  ç) sayıştayca belirtilen süreler içerisinde verilmeyen hesapları takip eder, hesabı ve istenilen bilgi ve belgeleri
  vermeye
  n sorumlular ve diğer ilgililer hakkında bu kanunda belirtilen gerekli işlemleri yapar.
  d) kanunlarla ve sayıştay başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
  (3) savcı;
  a) kendisine havale edilen yargılamaya esas raporları, temyiz konusu dos
  yaları ve diğer işleri inceleyerek
  düşüncesini gerekçeli olarak bildirir.
  b) oy hakkı bulunmamak üzere hesap yargılamasına katılır ve görüşünü açıklar.
  c) başsavcı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
  (4) başsavcılığın çalışma esas ve us
  uller
  i yönetmelikle düzenlenir.

  üçüncü kısım
  denetim ve raporlama
  birinci; bölüm
  denetim ve denetim süreci
  denetimin amacı
  madde 34
  –
  (1) denetim;
  a) bütçe hakkının gereği olarak kamu idarelerinin faaliyet sonuçları hakkında türkiye büyük millet meclisine ve
  ka
  muoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması,
  b) kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması,
  c) kamu idarelerinin performansının değerlendirilmesi,
  ç) hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve
  yaygınlaştırılması,
  amacıyla gerçekleştirilir.
  denetimin genel esasları
  madde 35
  –
  (1) denetimin genel esasları şunlardır:
  a) denetim; kamu idarelerinin hesap, mali işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kaynakların
  etkili, ekon
  omik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasının değerlendirilmesidir. sayıştay tarafından yerindelik
  denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz.
  b) denetim genel kabul görmüş uluslararası denetim st
  andartlarına uygun olarak yürütülür.
  c) sayıştay ve denetçiler denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız olarak yürütür. sayıştaya denetim görevinin
  planlanması, programlanması ve yürütülmesinde talimat verilemez.
  ç) denetimler, güncel denetim metodolojiler
  inin uygulanmasında gerekli özen gösterilerek gerçekleştirilir.
  d) denetim görevinin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurum mensuplarının teknik ve mesleki yeterlikleri
  geliştirilir.
  e) kalite güvencesinin sağlanması için, denetimin her aşaması de
  netim standartlarına, stratejik planlara, denetim
  programlarına ve mesleki etik kurallarına uygunluğu açısından sürekli gözden geçirilir.
  (2)
  (ek: 4/7/2012
  -
  6353/45 md.)
  denetimin yürütülmesi ve kamu zararının tespitinde aşağıdaki hususlara uyulur:
  a) düze
  nlilik denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin mali nitelikteki tüm hesap ve
  işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespitini kapsayacak şekilde yapılır. (
  iptal
  ikinci ve üçüncü cümle: an
  ayasa mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve e.: 2012/102 k.: 2012/207 sayılı kararı ile.)
  b) kamu idarelerinin gelir, gider ve mallar
  ı
  ile bunlara ili
  ş
  kin mali nitelikteki t
  ü
  m hesap ve i
  ş
  lemlerinin denetiminde;
  yetkili merci ve organlar taraf
  ı
  ndan usul
  ü
  ne u
  ygun olarak al
  ı
  nan karar veya yap
  ı
  lan i
  ş
  ve i
  ş
  lemlerin mevzuata ve idarelerce
  belirlenen hedef ve g
  ö
  stergelere uygun olmas
  ı
  na ra
  ğ
  men, y
  ö
  netsel bak
  ı
  mdan gereklili
  ğ
  i,
  ö
  l
  çü
  l
  ü
  l
  üğü
  , (
  ...
  )
  (1)
  uygun
  bulunmad
  ığı
  y
  ö
  n
  ü
  nde g
  ö
  r
  üş
  ve
  ö
  neri i
  ç
  eren yerindelik denetimi say
  ı
  labilecek denetim raporu d
  ü
  zenlenemez. denetim
  raporlar
  ı
  nda, kamu idaresinin yerine ge
  ç
  erek belirli bir i
  ş
  ve i
  ş
  lemin yap
  ı
  lmas
  ı
  n
  ı
  veya belirli bir politikan
  ı
  n uygulanmas
  ı
  n
  ı
  zorunlu k
  ı
  lacak, kamu idaresinin takdir yetkisini s
  ı
  n
  ı
  rlayacak veya ortadan kald
  ı
  ra
  cak g
  ö
  r
  üş
  ve talep i
  ç
  eren rapor
  d
  ü
  zenlenemez.
  (1)
  c) (
  iptal: anayasa mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve e.: 2012/102 k.: 2012/207 sayılı kararı ile.)
  ç
  ) (
  iptal: anayasa mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve e.: 2012/102 k.: 2012/207 sayılı kararı ile.)
  d)
  kamu idarelerinin d
  ü
  zenlilik ve performans denetimleri sonucunda d
  ü
  zenlenen taslak denetim raporlar
  ı
  denetim
  grup ba
  ş
  kanl
  ı
  klar
  ı
  taraf
  ı
  ndan ba
  ş
  kanl
  ığ
  a sunulmadan
  ö
  nce
  üç
  uzman denet
  ç
  iden olu
  ş
  turulacak rapor de
  ğ
  erlendirme
  komisyonlar
  ı
  taraf
  ı
  ndan ilgili kanun
  lar ile bunlara dayanarak
  çı
  kar
  ı
  lan t
  ü
  z
  ü
  k, kararname, y
  ö
  netmelik ve ilgili kanunlarda
  uygulamay
  ı
  y
  ö
  nlendirmek
  ü
  zere yetkilendirilmi
  ş
  olan kamu idareleri taraf
  ı
  ndan yap
  ı
  lan d
  ü
  zenleme ve verilen g
  ö
  r
  üş
  ler ile bu
  f
  ı
  krada yer alan di
  ğ
  er hususlara uygunlu
  ğ
  u y
  ö
  n
  ü
  nden de
  ğ
  erlendirilir. rapor de
  ğ
  erlendirme komisyonlar
  ı
  n
  ı
  n te
  ş
  ekk
  ü
  l
  ü
  ile
  bunlar
  ı
  n
  ç
  al
  ış
  ma usul ve esaslar
  ı
  y
  ö
  netmelikle d
  ü
  zenlenir.
  sayıştay denetimi
  madde 36
  –
  (1) sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar.
  (2) düzenlilik denet
  imi;
  a) kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
  düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
  b) kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyula
  n her türlü belgelerin
  değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,
  _____________
  (1)
  bu bentte yer alan
  “...etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle...” ibaresi, anayasa
  mahkemesinin 27/12/2012 tarihli
  ve e.: 2012/102 k.: 2012/207 sayılı kararı ile
  iptal edilmiştir.
  c) mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,
  suretiyle gerçekleştirilir.
  (3) performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göst
  ergelerle ilgili
  olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.
  (4) bu denetimler sonucunda denetimle ilgili olan veya denetimden kaynaklanan ve açıklanması gerekli görülen diğer
  hususlar da rapor edilebilir.
  denetim süreci
  madde 37
  –
  (
  1) denetimler;
  a) denetimin planlanması,
  b) denetim programının hazırlanması ve uygulanması,
  c) sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması,
  ç) raporların, türkiye büyük millet meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi,
  d) raporların izlenmesi,
  aşamalarından oluşur.
  (2) denetim sürecine ilişkin hususlar, kanunlar dikkate alınmak ve genel kabul görmüş uluslararası denetim
  standartlarından yararlanmak suretiyle hazırlanacak yönetmelik, standart ve rehberlerde belirtilir.
  ikinci bölüm
  sayıştay rapo
  rları
  dış; denetim genel değerlendirme raporu
  madde 38
  –
  (1) kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca
  düzenlenen denetim raporları, idareler itibariyle birleştirilir ve bir örneği sayıştay başkanlığınca
  ilgili kamu idaresine
  gönderilir. denetim raporları, kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından, raporun alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde
  cevaplandırılır. bu cevaplar da dikkate alınarak yeniden düzenlenen denetim raporları sayıştay dairelerinin g
  örüşleri alınmak
  üzere raporun ilgili olduğu yılın bitimini takip eden mayıs ayı sonuna kadar sayıştay başkanlığına sunulur. bu raporlara
  kamu idarelerinin cevapları da eklenir. daireler, raporlar hakkındaki görüşlerini temmuz ayının onbeşine kadar sayışta
  y
  başkanlığına sunar. daireler denetim raporları hakkında görüş oluştururken, söz konusu raporların bu kanunda öngörülen
  amaç, çerçeve ve sınırlar içinde olup olmadığı yönünden inceleme yapar ve bu hususlara uygunluk taşımayan raporların
  düzeltilmesine ili
  şkin görüşünü sayıştay başkanlığına sunar.
  (2) dairelerce görüş bildirilen denetim raporları ile sayıştayca mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer
  hususları da içeren dış denetim genel değerlendirme raporu hazırlanır ve rapor değerlendirme kurulun
  un görüşü alınır. dış
  denetim genel değerlendirme raporu ile kurulca görüş bildirilen kamu idarelerine ilişkin denetim raporları sayıştay
  başkanınca genel uygunluk bildirimi ile birlikte türkiye büyük millet meclisine sunulur.
  (3) dış denetim sonuçları kur
  um veya konu bazında müstakil raporlar halinde de hazırlanarak türkiye büyük millet
  meclisine sunulabilir.
  (4) dış denetim genel değerlendirme raporu, faaliyet genel değerlendirme raporu ve bu kanunun 42 nci maddesinde
  belirtilen raporlar ve değerlendirme
  ler çerçevesinde türkiye büyük millet meclisi, kamu kaynağının elde edilmesi ve
  kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. bu görüşmelere sayıştay
  başkanı veya denetimden sorumlu başkan yardımcısı ile k
  amu idarelerinin üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının
  ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.
  (5) kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere kamu idarelerinin sermayesinin doğrudan doğruya veya dolaylı
  olarak yarısından fazlasına sahip
  bulundukları kuruluş ve ortaklıklarının denetimi, bu idarelerin denetimi ile birlikte
  gerçekleştirilir ve denetim sonucunda hazırlanan raporlar türkiye büyük millet meclisine sunulur ve bilgi ve gereği için
  ilgili kamu idarelerine gönderilir.
  faaliyet gene
  l değerlendirme raporu
  madde 39
  –
  (1) kamu idareleri tarafından gönderilen idare faaliyet raporları, içişleri bakanlığı tarafından
  hazırlanan mahallî idareler genel faaliyet raporu ve maliye bakanlığınca hazırlanan genel faaliyet raporu denetim grup
  başkan
  lıklarınca denetim sonuçları da dikkate alınarak değerlendirilir.
  (2) denetim grup başkanlıklarınca bu konuda hazırlanan değerlendirme raporları esas alınarak hazırlanan faaliyet
  genel değerlendirme raporu, rapor değerlendirme kurulunun görüşü alındıktan s
  onra sayıştay başkanı tarafından mahallî
  idarelere ait olanlar hariç olmak üzere idare faaliyet raporları, genel faaliyet raporu ve mahallî idareler genel faaliyet ra
  poru
  ile birlikte türkiye büyük millet meclisine sunulur ve bir örneği maliye bakanlığına
  gönderilir. mahallî idarelerin idare
  faaliyet raporları hakkındaki sayıştay değerlendirmesinin bir örneği içişleri bakanlığına, bir örneği de ilgili mahallî idare
  nin
  meclisine gönderilir.
  mali istatistikleri değerlendirme raporu
  madde 40
  –
  (1) maliye bakan
  lığınca yayımlanan bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın mart ayı içinde;
  hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından denetim grup
  başkanlıklarınca değerlendirilir.
  (2) bu amaçla düzenlenen
  değerlendirme raporu, sayıştay başkanınca rapor değerlendirme kurulunun görüşü de
  alındıktan sonra türkiye büyük millet meclisine sunulur ve maliye bakanlığına gönderilir. bu raporda yer alan
  değerlendirmelere ilişkin olarak maliye bakanı gerekli önlemleri alır.
  genel uygunluk bildirimi
  madde 41
  –
  (1) sayıştay, merkezi yönetim kapsamın
  daki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk
  bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde türkiye büyük millet
  meclisine sunar.
  (2) genel uygunluk bildirimi taslağı; denetim grup başkanlıklarınca
  denetim sonuçları ve faaliyet raporları dikkate
  alınarak hazırlanır. uygunluk değerlendirmesinde kesin hesap kanunu tasarısında yer alan merkezi yönetim bütçe kanunu
  uygulama sonuçları, kamu idare hesapları esas alınarak saptanan sonuçlarla karşılaştırılır
  . bu karşılaştırmada bunların
  uygunluk derecesiyle birlikte kamu idare hesaplarını oluşturan mali rapor ve tablolar ile kesin hesap kanunu tasarısı ekinde
  yer alan cetvel ve belgelerin güvenilirliği ve doğruluğu da değerlendirilir. türkiye büyük millet mec
  lisine sunulması gereken
  diğer hususlar da belirtilerek düzenlenen genel uygunluk bildirimi taslakları grup başkanlıklarınca sayıştay başkanlığına
  sunulur.
  (3) genel uygunluk bildirimi taslakları sayıştay genel kurulunda görüşülerek son şekli verilir. gen
  el uygunluk
  bildiriminin görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunması için ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi veya görevlendireceği
  yardımcısı çağrılabilir. bu görüşmeler sırasında maliye bakanlığı adına bir yetkili ile sayıştay başsavcısı da hazır bul
  unur.
  (4) kesin hesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin türkiye büyük millet meclisine verilmiş olması,
  ilgili yıla ait sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve
  hesapların kesin
  hükme
  bağlandığı
  anlamına gel
  mez. genel uygunluk bildiriminin sunulmasından sonra kesin hesaplara ilişkin olarak ortaya çıkacak
  bulgular ilk genel uygunluk bildirimi ile birlikte ek olarak türkiye büyük millet meclisine sunulur.
  (5) kesin hesap kanunu tasarılarına, kesin hesapların ai
  t olduğu yılın sonuna kadar kesinleşmiş sayıştay ilamlarının
  yerine getirilme oranını gösteren bir cetvel eklenir.
  diğer raporlar
  madde 42
  –
  (1) denetim ve incelemeler sonucunda hazırlanan ve bu kanunun diğer maddelerinde öngörülenler
  dışında kalan raporla
  rdır. ilgili daire ve rapor değerlendirme kurulu sayıştay başkanı tarafından belirlenen süreler içinde bu
  raporlar hakkında görüş bildirir.
  (2) sayıştay başkanı, bu raporları türkiye büyük millet meclisine sunar veya ilgili kamu idaresine gönderir.
  üçüncü
  bölüm
  kamu iktisadi teş;ebbüslerinin denetimi ve raporlanması
  denetim ve raporlama
  madde 43
  –
  (1) denetim grup başkanlıklarınca bu kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası kapsamında bulunan
  kuruluşların denetimi sonucunda hazırlanan yıllık denetim raporları,
  en geç ilgili olduğu yılın bitimini takip eden eylül ayı
  sonuna kadar rapor değerlendirme kuruluna gönderilir. rapor değerlendirme kurulu, ekim ayı sonuna kadar rapora son
  şeklini verir. bu raporlar, sayıştay başkanlığınca denetlenen kuruluşa ve bir örneği
  de ilgili bakanlığa gönderilir. kuruluşlar
  hazırlayacakları cevaplarını varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla, raporun alındığı
  tarihten itibaren otuz gün içinde sayıştaya ve ilgili bakanlığa gönderir. ilgili bakanlık b
  u cevapları kendi görüşleri ile birlikte
  en geç onbeş gün içinde sayıştaya gönderir.
  (2) denetlenen kuruluşlara ait yıllık denetim raporları, kuruluş ve bakanlık cevapları en geç ilgili olduğu yılın
  bitimini takip eden yılın sonuna kadar sayıştay başkanı t
  arafından, 3346 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde ilgili
  komisyonda görüşülmek üzere türkiye büyük millet meclisine sunulur. bu raporlar aynı zamanda devlet planlama teşkilatı
  ve hazine müsteşarlıklarına gönderilir.
  (3) bu kapsamda, denetlenen kuruluşlar
  ın, yıllık faaliyet sonuçlarını içeren genel rapor, kamuoyunu bilgilendirmek
  amacıyla her yıl duyurulur.
  dördüncü bölüm
  denetim ve raporlama ile ilgili diğer hususlar
  raporların kamuoyuna duyurulması
  madde 44
  –
  (1) sayıştay raporları, türkiye büyük mille
  t meclisine sunulduğu ve ilgili kamu idarelerine verildiği
  tarihten itibaren onbeş gün içerisinde sayıştay başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından, kanunların
  açıklanmasını yasakladığı durumlar hariç kamuoyuna duyurulur.
  (2) savunma, güv
  enlik ve istihbarat ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet mallarının bu kanun uyarınca
  yapılacak denetimi sonucunda hazırlanacak raporların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin hususlar; ilgili kamu idarelerinin
  görüşleri alınarak sayıştay taraf
  ından hazırlanıp bakanlar kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
  türkiye büyük millet meclisinden gelen denetim talepleri
  madde 45
  –
  (1) türkiye büyük millet meclisi başkanlığı; araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının
  kararına istinade
  n sayıştaydan, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla denetimine tâbi olup olmadığına bakılmaksızın
  özelleştirme, teşvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile
  aynı usule bağlı olarak, ku
  llanılan kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma çerçevesinde, her türlü kurum, kuruluş, fon,
  işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerinin denetlenmesini talep
  edebilir. denetim sonuçları türkiye b
  üyük millet meclisi başkanlığına sunulur.
  (2) türkiye büyük millet meclisinden gelen denetim taleplerine öncelik verilir.
  (3) cumhurbaşkanlığı bu madde kapsamı dışındadır.
  diğer denetim raporlarından yararlanma
  madde 46
  –
  (1) sayıştay, denetimler sırasında
  kamu idareleri hakkında hazırlanan diğer denetim raporlarından da
  yararlanır.
  uzman görevlendirme
  madde 47
  –
  (1) sayıştay başkanı, denetimler sırasında denetçiler tarafından gerekli görülmesi halinde, meslek
  mensuplarının koordinasyonunda çalışmak ve ince
  lenecek konu ile sınırlı olmak üzere sayıştay dışından uzman
  görevlendirmeye yetkilidir. sayıştay dışından uzman görevlendirilme esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
  (2) sayıştay başkanının yazılı talebi üzerine ilgili kamu idaresince uygun görülen uz
  man personel görevlendirilir ve
  her türlü yardım sağlanır. bu şekilde görevlendirilenler, görevli oldukları sürece kurumlarından izinli sayılır ve aylık,
  tazminat, yan ödeme ile diğer özlük ve sosyal haklarından yararlanmaya devam eder. bu personele görevl
  eri süresince
  (20.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere, aylık ek
  ödemede bulunulur. bir aydan kısa süreli görevlendirmeler için kıst hesaplama yapılır. bu ödemeler damga vergisi hariç
  herhangi
  bir kesintiye tabi tutulmaz. bu kişilere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı harcırah kanununa göre ödeme yapılması
  gereken hallerde, aynı kanunun 33 üncü maddesinin (b) bendinde sayılanlar için öngörülen ödemelerden yalnızca yol ve
  ikamet masrafı ödenir.
  d
  ördüncü kısım
  hesap yargılaması
  birinci bölüm
  yargılamaya esas rapor ve daire ilamları
  yargılamaya esas rapor
  madde 48
  –
  (1) genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında denetçiler
  tarafından kamu zararına yol açan
  bir husus tespit edildiğinde sorumluların savunmaları alınarak mali yıl sonu itibariyle
  yargılamaya esas rapor düzenlenir. ancak bu kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin
  düzenlenen yargılamaya esas raporlar için mali yıl
  sonu beklenmez. yargılamaya esas raporun düzenlenmesinde, tebliğ
  tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap vermeyen sorumluların savunmaları dikkate alınmaz.
  (2) yargılamaya esas raporlar eki belgelerle birlikte başkanlığa sunulur. başkanlık bu raporları
  en geç onbeş gün
  içinde hesap yargılamasının yapılacağı daireye gönderir.
  yargılamaya esas raporların dairelerce incelenmesi ve hükme bağlanması
  madde 49
  –
  (1) daire başkanları dairelerine verilen yargılamaya esas raporlar hakkında başsavcılığın yazılı
  düş
  üncesini alır.
  (2) daire başkanı başsavcılığın yazılı düşüncesini içeren yargılamaya esas raporu düşüncesini bildirmesi için
  üyelerden birine verir. üye kendisine verilen yargılamaya esas rapor üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve yazılı düşüncesi il
  e
  birl
  ikte daire başkanlığına geri verir ve raporda konu edilen hesap ve işlemlerin yargılanmasına başlanır.
  (3) hesap yargılaması sırasında savcı da hazır bulunur ve görüşünü açıklar.
  hüküm ve tutanaklar
  madde 50
  –
  (1) daireler tarafından yapılan hesap yargılam
  ası sonucunda; hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere
  uygunluğuna veya kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilir. bu hükümler dışında, gerekli görülen hususların
  ilgili mercilere bildirilmesine karar verilebilir.
  (2) verilen hüküm ve kararlar gere
  kçeli olarak tutanağa bağlanır ve daire başkanı ve üyeler tarafından imzalanır.
  (3) hesap yargılaması sırasında, mahkemelere veya yürütülen bir soruşturma için ilgili idari mercilere verilmiş olması
  nedeniyle belgeleri bulunmayan hesap yargılamasına konu o
  lan bir işleme ilişkin bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi ve
  kovuşturma veya soruşturma sonucunun beklenmesine gerek görülen hallerde, bu hususlara ilişkin hesap ve işlemlerin
  yargılanması durdurularak, hüküm dışı bırakılabilir. hüküm dışı bırakılan h
  ususlara ilişkin noksanlıklar giderildikten sonra
  bu hesap ve işlemlerin yargılanmasına devam edilir.
  ilamlar
  madde 51
  –
  (1) ilamlar gerekçeli olarak düzenlenir. ilamlardan ikişer nüshası daire başkanı ve üyeler tarafından
  imza edildikten sonra imzalı nüsh
  alardan biri dairede alıkonulur, diğeri ve imzasız nüshaları rapor dosyası ile birlikte
  sayıştay başkanlığına verilir. sayıştay başkanı veya görevlendireceği kimseler tarafından sayıştay mührü ile mühürlenip
  imza edildikten sonra hesap yargılamasını yapan
  daire başkan ve üyeleri tarafından imzalanan nüsha başkanlıkça saklanır.
  (2) ilamlarda;
  a) daire ve karar numarası, ilgili kamu idaresinin adı ve denetim dönemi,
  b) raporu düzenleyen denetçinin, savcının ve ilamı yazan raportörün ad ve soyadları,
  c) sorum
  luların ve varsa vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile unvan ve adresleri,
  ç) denetçinin rapora konu ettiği hususların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti, savcının düşüncesi, istem sonucu ve
  sorumluların savunmalarının özeti,
  d) duruşma yapılıp
  yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunanların ad ve soyadları,
  e) kararın hukuki dayanakları ile gerekçesi, tazmin hükmolunan hallerde tazmin miktarı ve uygulanacak faizin
  başlangıç tarihi,
  f) tahsil edilmek suretiyle ilişiği giderilmiş hususlar ve ahizleri
  ile tahsilat miktarları,
  g) sorgu üzerine tahsil edilmiş olan miktarların yersiz tahsil edildiğine karar verilmesi durumunda, tahsilata ilişkin
  belgelerin tarih ve numarası, sorumluların ve ahizlerin ad ve soyadları ile iade gerekçesi,
  ğ) hüküm dışı bırak
  ılan hususlar,
  h) kararın tarihi ve oybirliği veya oy çokluğu ile verilmiş olduğu ve varsa muhalefet şerhi,
  ı) hesap yargılamasını yapan daire başkan ve üyelerinin ad ve soyadları ile imzaları,
  yer alır.
  ilamların tebliği, tavzihi ve düzeltilmesi
  madde 52
  –
  (1) sayıştay ilamları; sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu kamu idarelerine, genel bütçe
  kapsamındaki kamu idareleri için maliye bakanlığına, ilgili muhasebe birimine ve başsavcılığa tebliğ edilir.
  (2) sayıştay dairelerinden veya temyiz kurulundan ver
  ilen kararlar müphem ise taraflardan her biri bunların
  tavzihini yahut tarafların adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaların sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap
  yanlışlıklarının düzeltilmesini isteyebilir.
  (3) tavzih veya düzeltme dilekç
  eleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlasıyla verilir.
  (4) kararı vermiş olan daire veya kurul işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir nüshasını, tayin edeceği süre
  içerisinde cevap verilmek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. cevap iki nüsha olarak v
  erilir; bunlardan biri tavzih veya düzeltmeyi
  isteyen tarafa gönderilir.
  (5) görevli daire veya kurulun bu husustaki kararı taraflara tebliğ olunur.
  (6) tavzih veya düzeltme, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir.
  ilamların infazı
  madde 53
  –
  (1) s
  ayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. ilam hükümlerinin
  yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur.
  (2) ilamlarda gösterilen tazmin miktarı hüküm tarihinden itibaren
  kanuni faize tabi tutularak, 9/6/1932 tarihli ve 2004
  sayılı icra ve iflas kanunu hükümlerine göre tahsil olunur.
  ikinci bölüm
  kanun yolları
  kanun yollarına başvurma
  madde 54
  –
  (1) temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi talepleri, sayıştay baş
  kanlığına hitaben yazılmış
  imzalı dilekçe ile yapılır. dilekçeler sayıştay başkanlığına verilir veya gönderilir. ilgililer isterlerse evrakın alındığına
  dair
  kendilerine bir alındı verilir.
  (2) dilekçelerde aşağıdaki hususlar bulunur:
  a) başvuruda bulunan
  kişinin ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı ve adresi.
  b) ilamın tarihi, numarası.
  c) ilgili hesabın adı ve yılı.
  ç) başvurunun konusu.
  d) hangi kanun yoluna başvurulduğu ve başvurunun hukuki sebepleri.
  e) varsa duruşma talebi.
  (3) dilekçelere ilgililer tarafından itirazlarını ispat edecek belgeler eklenir. dilekçeler ve bunlara ekli belgelerin
  örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.
  (4) dilekçelerin yukarıda belirtilen hususları ihtiva etmediğine, ilgisine göre temyiz
  kurulu veya dairece karar
  verilirse, eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması dilekçe sahibine tebliğ olunur. bu süre içinde eksiklikler
  tamamlanmazsa, ilgisine göre temyiz kurulunca veya dairece başvurunun reddine karar verilir. şu kadar ki, başvuru
  sahibinin kimliğini, imzasını, başvuru konusu ilam hükmünü ve hangi kanun yoluna hangi sebeple başvurulduğunu yeteri
  kadar belli edecek kayıtları ihtiva eden dilekçeler, diğer hususlar gösterilmemiş olsa bile kabul edilir.
  temyiz
  madde 55
  –
  (1) sayıştay da
  irelerince verilen ilamlar sayıştay temyiz kurulunda temyiz olunur. bu kurulca
  verilen kararlar kesindir.
  (2) sayıştay dairelerinin ilamları;
  a) kanuna aykırılık,
  b) yetkiyi aşmak,
  c) hesap yargılaması usullerine riayet etmemek,
  gibi sebeplerle, 52 nci mad
  denin birinci fıkrasında yazılı ilgililer tarafından temyiz olunabilir.
  (3) temyiz süresi ilamın ilgiliye tebliğinden itibaren altmış gündür.
  (4) temyiz dilekçesiyle buna ekli evrak karşı tarafa tebliğ olunur. cevap süresi tebliğden itibaren otuz gündür. b
  u
  cevaplar temyiz edene tebliğ olunur. temyiz eden buna onbeş gün içinde cevap verir. bu cevaplar da karşı tarafa tebliğ
  olunur. buna da onbeş gün içinde cevap verilir.
  (5) cevaplar alındıktan sonra veya taraflardan biri süresi içinde karşılık vermediği ta
  kdirde temyiz incelemesi
  yapılarak karara bağlanır.
  (6) taraflar dilekçelerinde duruşma istediklerini belirtmişlerse veya temyiz kurulu lüzum görürse tarafları davet
  ederek savunmalarını dinler ve açıklama isteyebilir. sorumlular diğer ilgililer ile birli
  kte açıklamalarda bulunabilirler.
  taraflara ikişer defa söz verilir. taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılm
  az,
  inceleme evrak üzerinde yapılır.
  (7) temyiz kurulu temyiz olunan hükmü olduğu gibi veya düzel
  terek tasdik eder, bozar ya da kurul üye tamsayısının
  üçte iki çoğunluğu ile kaldırır. bozma halinde evrak yeniden karara bağlanmak üzere o kararı veren daireye gönderilir.
  (8) daire ilk kararında ısrar eder ve bu ısrar üzerine temyiz olunarak tekrar temyi
  z kurulunca bozma kararı verilirse
  daire bu karara uymak zorundadır.
  (9) temyiz kurulunun tazmin hükmünün kaldırılmasına ilişkin kararları, temyiz konusu ilam maddesindeki bütün
  sorumluları kapsar.
  yargılamanın iadesi
  madde 56
  –
  (1) 52 nci maddenin birinci
  fıkrasında yazılı ilgililer tarafından yargılamanın iadesi istenebileceği gibi
  sayıştay dairelerince de doğrudan doğruya buna karar verilebilir.
  (2) yargılamanın iadesi sebepleri şunlardır:
  a) hesapta maddi hata, isim yanlışlığı veya eksikliği bulunması,
  noksanlık veya mükerrerlik olması.
  b) hükme etki yapmış olan bir belgede sahtecilik bulunması.
  c) denetleme veya hesap yargılaması sırasında görülmeyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hükümden sonra meydana
  çıkmış olması.
  ç) denetleme veya hesap yargılamas
  ı sırasında bulunmayan hükme tesir edebilecek bazı belgelerin hükümden sonra
  ortaya çıkması.
  d) hükme esas tutulan bir ilamın bozulma suretiyle ortadan kalkmış olması.
  e) bilirkişi veya uzmanın gerçeğe aykırı rapor düzenlediğinin ortaya çıkması.
  (3) yargıl
  amanın iadesi isteminde bulunma süresi ilamın tebliği tarihinden itibaren beş yıldır.
  (4) yargılamanın iadesi isteminde bulunmak ilamın icrasını alıkoymaz. yargılamanın iadesi dilekçesini inceleyen
  daire gerekli gördüğü takdirde, kanunen geçerli teminat ka
  rşılığında, icranın geciktirilmesine karar verebilir.
  (5) yargılamanın iadesi istemi, hükmü veren dairece incelenir ve ilk olarak yargılamanın iadesi talebinin kabulüne
  veya reddine karar verilir. kabul kararı verilmesi halinde iade edilen hususlarla sını
  rlı olmak üzere hesap yargılaması yapılır.
  (6) türkiye büyük millet meclisince kesin hesap kanunu tasarısının karara bağlanmış olması şahıs borçlarına etkili
  değildir.
  karar düzeltilmesi
  madde 57
  –
  (1) temyiz kurulu kararları hakkında, 52 nci maddenin biri
  nci fıkrasında yazılı ilgililer yazılı bildirim
  tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki sebeplerle karar düzeltilmesi isteminde
  bulunabilirler:
  a) hükmün esasına etkili iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması
  .
  b) bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması.
  c) temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkmış olması.
  ç) temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut olması.
  (2) karar düzeltilm
  esi istem ve incelenmesi temyiz şekil ve usulleri dairesinde yürütülür.
  (3) temyiz kurulu, karar düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdır. karar düzeltilmesi istemi, kesin
  hükmün yerine getirilmesine engel değildir. verilen karar, ilgililer
  e tebliğ edilir.
  üçüncü bölüm
  hesap yargılamasına ilişkin diğer hususlar
  içtihatların birleştirilmesi
  madde 58
  –
  (1) işin gereği ve ibraz edilen belgelerin mahiyeti bir olduğu halde aynı konu hakkında dairelerce veya
  temyiz kurulunca verilen ilamlar birbir
  ine aykırı ise sayıştay başkanı bu ilamları içtihatların birleştirilmesi için genel
  kurula gönderir.
  (2) sayıştay başkanı birleşmiş içtihadın değiştirilmesi için de istemde bulunabilir.
  (3) içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi kararları resmi g
  azetede yayımlanır. bu kararlara sayıştay daire ve
  kurulları ile kamu idareleri ve sorumlular uymak zorundadır.
  idari nitelikteki kararların birleştirilmesi
  madde 59
  –
  (1) dairelerin kararları veya bir dairenin iki kararı arasında aynı konuda aykırılık b
  ulunur veya bir
  içtihadın değişmesine lüzum görülür ya da bu mahiyette bütün işlemlere uygulanabilecek kararlar almaya ihtiyaç duyulursa,
  konu genel kurulda görüşülerek karara bağlanır ve resmi gazetede yayımlanır. bu konunun görüşülmesinde başsavcı da
  bul
  unur ve görüşünü açıklar. bu kararlara sayıştay daire ve kurulları uymak zorundadır.
  danıştay ile sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlık hali
  madde 60
  –
  (1) vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında danıştay ile sayıştayın
  kesinleşmiş
  karar
  ları
  arasındaki
  uyuşmazlıklarda, 52 nci maddede belirtilen ilgililerin 56 ncı maddedeki esas ve usuller dairesinde
  başvuruları üzerine sayıştay kararı yargılamanın iadesi yoluyla görüşülerek uyuşmazlık danıştay kararı doğrultusunda
  giderilir.
  (2) uyuşmaz
  lığın bulunmadığı hakkındaki sayıştay kararına karşı 52 nci maddede belirtilen ilgililerce danıştaya
  başvurulduğu takdirde, bu hususa ilişkin danıştay kararına uyulur.
  (3) uyuşmazlığın mevcut olmadığı tespit edilinceye kadar sayıştay ilamının yerine getiri
  lmesi durdurulur.
  hukuk usulü muhakemeleri kanununun uygulanacağı haller
  madde 61
  –
  (1) bu kanunda yargılama usulüne ve kanun yollarına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde 18/6/1927
  tarihli ve 1086 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanununun ilgili hükümleri u
  ygulanır.
  birinci kısım
  mali hükümler, personel ve özlük ileri
  birinci bölüm
  bütçe, mali, sosyal ve diğer haklar
  bütçe
  madde 62
  –
  (1) sayıştay, genel bütçeye dahildir.
  (2) sayıştay başkanlığı, bütçesini eylül ayı sonuna kadar doğrudan türkiye büyük mill
  et meclisine sunar ve bir
  örneğini maliye bakanlığına gönderir.
  (3) sayıştay bütçesine ilişkin iş ve işlemleri sayıştay başkanı yürütür.
  (4) çeşitli kanunların bakanlar kurulu kararına lüzum gösterdiği işlerden sayıştay hizmetleriyle ilgili olanlar,
  sayışt
  ay genel kurulunun idari işler niteliğindeki kararlarıyla yürütülür.
  (5) sayıştayın muhasebe hizmetleri türkiye büyük millet meclisi başkanı tarafından atanan muhasebe yetkilisince
  yerine getirilir.
  sayıştay mensuplarının hakları
  madde 63
  –
  (1) aylık, öde
  nek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları ile teminatları bakımından;
  a) sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeleri, sırasıyla yargıtay birinci başkanı, daire başkanları ve üyeleri,
  b) yukarıdakiler dışında kalan sayıştay meslek mensupları kıdem, sı
  nıf ve derecelerindeki birinci sınıf, birinci sınıfa
  ayrılmış, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf hakim ve savcılar,
  hakkındaki hükümlere tabidir. ek göstergelere ilişkin olarak birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar için aranan
  “yargıtay ve danıştay üyelikle
  rine seçilme hakkını kaybetmemiş olmak” şartı sayıştay denetçileri için “birinci sınıfa ayrılma
  niteliklerini kaybetmemiş olmak” şeklinde uygulanır.
  (2) denetçi yardımcıları, hakim ve savcı adayları gibi aylık ve ek ödeme alırlar.
  (3) sayıştay başkanı, dai
  re başkanları ve üyeler dışında kalan meslek mensupları üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci
  sınıfa ayrılmış ve birinci sınıf olmak üzere dört sınıfa ayrılır. bunların sınıfları ile birinci sınıfa ayrılma şart ve yönte
  mleri,
  24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı
  hakimler ve savcılar kanununda belirtilen esaslara göre sayıştay genel kurulunca belirlenir.
  (4) meslek mensuplarının aylık, ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları ile diğer hususlara ilişkin olarak bu
  kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2802 sayı
  lı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
  (5) sayıştay denetçilerinin atanmaları ve görevde yükselmeleri, meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu
  kararı ve sayıştay başkanının onayı ile olur. sayıştay denetçilerinin yükselme süreleri iki yıldır.
  (6) sa
  yıştay denetçilerinden yükselme sürelerini dolduranların bulundukları kadroda üst derece aylığı verilerek veya
  üst kadroya atanarak yükselmelerinde sicillerine göre belirlenecek yeterlik esastır. bunların yükselebilmeleri, üst üste iki
  sicillerinin olumlu
  olmasına bağlıdır. üç sicil döneminde iki olumlu sicil alanlar da yükselebilirler.
  (7) boşalan bir üst kadroya atanmada aynı derecede yeterli olanlar birden fazla ise; disiplin cezası almamış
  bulunmak, mesleki inceleme ve yayınlarda bulunmuş olmak ve kıdem
  tercih sebepleri sayılır. tercih sebepleri yoksa
  yapılacak sınavda üstün başarı gösterenler yükseltilir.
  (8)
  (mülga: 11/10/2011
  -
  khk
  -
  666/1 md.)
  izin ve çalışmaya ara verme
  madde 64
  –
  (1) daire başkanları ve üyelerin izin ve geçici görevleri sayıştay başkan
  ının onayıyla olur. sayıştay
  başkanının izin ve geçici görevleri kendi takdirine göre uygulanır.
  (2) daire başkanları ve üyeler dışında kalan sayıştay meslek mensuplarının izinleri hakkında 657 sayılı kanunun
  ilgili hükümleri uygulanır.
  (3)
  (değişik birinc
  i cümle: 8/8/2011
  -
  khk
  -
  650/31 md.;
  iptal cümle:
  anayasa mahkemesi
  ’
  nin 18/7/2012 tarihli
  ve e.: 2011/113 k.: 2012/108 sayılı kararı ile
  .; yeniden düzenleme: 27/6/2013
  -
  6494/29 md.
  )
  sayıştay genel kurulu,
  temyiz kurulu, daireler kurulu ve daireleri her yıl bir
  eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar
  çalışmaya ara verirler.
  bu müddet içinde rapor değerlendirme kurulu ile sayıştaya gelecek ivedi işlere bakmak ve gereken
  kararları vermek üzere sıra ile bir daire çalışmaya devam eder.
  (4) 66
  ncı madde hükmü saklı kalmak üzere çalışmaya ara verme süresince daireler kuruluna ilişkin görevlerden
  gecikmesinde sakınca görülenler görevli daire tarafından yerine getirilir.
  (5) sayıştay başkanı çalışmaya ara verme süresi içinde daire ve kurulları top
  lantıya çağırabilir.
  (6) çalışmaya ara verme süresi içinde görevli olan daire başkanları ve üyeler, takip eden yılın sonuna kadar aynı
  müddetle izinlerini kullanabilir.
  ikinci bölüm
  disiplin ve ceza işleri
  sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeler hakkı
  nda disiplin kovuşturması
  madde 65
  –
  (1) daire başkanları ve üyelerin görevlerinin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin
  aksamasını mucip olan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse, sayıştay başkanı durumu inceledikten sonra sonucuna
  göre, ha
  klarında disiplin kovuşturması yapılır.
  (2) sayıştay başkanının yukarıda yazılı hal ve hareketlerinin görülmesi veya öğrenilmesi halinde, yüksek disiplin
  kurulu başkanı, olayı yüksek disiplin kuruluna intikal ettirir.
  (3) yüksek disiplin kurulu, eldeki bi
  lgi ve delillere ve isnat olunan hal ve hareketin mahiyetine göre disiplin
  kovuşturması yapılmasına yer olup olmadığını takdir eder. kurul, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verirse, kurul
  dışındaki daire başkanları ve üyeler arasından seçeceği üç ki
  şiyi soruşturma yapmakla görevlendirir.
  (4) soruşturmayı yapmakla görevlendirilenler, ilgiliye isnat olunan hal ve hareketi bildirir; lüzum gördükleri
  kimseleri yeminle dinler, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tespit eder. bütün kamu
  idareleri ile gerçek ve tüzel
  kişiler, sorulan hususlara cevap vermek ve soruşturmaya ilişkin diğer istekleri yerine getirmek zorundadır. soruşturmayı
  yapanlar, yaptıkları soruşturmaları ve elde ettikleri bilgi ve delilleri gösteren ve bunlara göre disipli
  n cezaları verilmesine yer
  olup olmadığı hakkındaki kanaatlerini belirten bir rapor hazırlayıp dayanak belgelerini de bu rapora ekleyerek yüksek
  disiplin kuruluna verirler.
  (5) kurul başkanı soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve yedi günde
  n az olmamak üzere tayin edeceği
  süre içinde yazılı savunmasını vermeye davet eder. kurul başkanı, soruşturma dosyasını raportör olarak yüksek disiplin
  kurulu üyelerinden birine havale eder. kurul işi evrak üzerinde inceler ve gerekirse soruşturmanın geniş
  letilmesine ve
  derinleştirilmesine karar verir.
  (6) yüksek disiplin kurulu, yedi günden az olmamak üzere süre vererek ilgilinin ek savunmasını alır ve isnat olunan
  hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir. kurul bu hal ve
  hareketleri sabit gördüğü
  takdirde bunların mahiyetine ve ağırlığına göre ilgilinin uyarılmasına veya istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye davete
  karar verir.
  (7) ilgilinin uyarılmasına karar verildiği takdirde, kurul kararı sayıştay başkanı tarafınd
  an ilgiliye tebliğ edilir. karar
  sayıştay başkanı hakkında ise yüksek disiplin kurulu başkanınca tebliğ olunur.
  (8) yüksek disiplin kurulunca hizmet süresine göre istifa etmeye yahut emekliliğini istemeye davete karar verilmesi
  halinde, olay en geç bir haf
  ta içinde bir defa da sayıştay genel kurulunda görüşülür. bir haftalık süre, kanuni tatillere ve 64
  üncü madde gereğince çalışmaya ara verme süresine rastlarsa, bu tatillerin bitimi tarihinden başlar. genel kurul, yüksek
  disiplin kurulu kararını onaylar ve
  ya ilgilinin uyarılmasına karar verir. bu halde genel kurul, üye tamsayısının üçte iki
  çoğunluğu ile toplanarak katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar verir. hakkında kovuşturma yapılan üye toplantıya
  katılamaz. genel kurul kararı ilgiliye yukarıda açık
  lanan esaslar dairesinde tebliğ edilir.
  (9) ilgili, emekliliğini istemeye veya istifa etmeye davete dair karara, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde uymazsa
  istifa etmiş sayılır. ilgili, bu süre içinde izinli kabul edilir.
  sayıştay başkanı, daire başk
  anları ve üyeler hakkında ceza kovuşturması
  madde 66
  –
  (1) sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyelerden birinin görevleri sebebiyle işlediği iddia edilen bir
  suçtan dolayı sayıştay genel kurulunca seçilecek üç daire başkanı ve iki üyeden kurulu bir heye
  t tarafından ön inceleme
  yapılarak hazırlanacak rapor ile sair evrak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine esas alınmak üzere daireler
  kuruluna verilir. bu kurulun soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı kendiliğinden ve soruşturma izni veril
  mesine
  ilişkin katılanların üçte iki çoğunluğu ile verilen karar, itiraz üzerine genel kurulca incelenir. itiraz süresi kararın tebl
  iği
  tarihinden itibaren onbeş gündür. genel kurulun soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı kesindir. soruşturma izni
  v
  erilmesine ilişkin karar katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.
  (2) soruşturma kurulunun seçimine ilgililer katılamaz. soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararına ilişkin
  görüşmelere soruşturma kurulu üyeleri ile ilgililer katılamaz.
  (3) yuka
  rıdaki fıkrada yazılı olanların görev sırasında, ancak ilgilinin görevi ile ilgisi bulunmayan şahsi bir suç
  işlemeleri halinde soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verilmesi işlemi bu maddede yazılı usuller
  dairesinde yürütülür.
  (4) dairele
  r kurulu kararları şahsi davacılar varsa onlara da tebliğ olunur.
  (5) soruşturma izni verilmesine ilişkin verilen kesin karar üzerine dosya anayasa mahkemesine tevdi olunur.
  (6) bunların görevleri ile ilgisi bulunmayan şahsi bir suç işlemeleri halinde yapı
  lacak kovuşturmada yargıtay
  üyelerinin şahsi suçlarının kovuşturmasına ilişkin hükümler uygulanır.
  sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensupları hakkında disiplin kovuşturması
  madde 67
  –
  (1) sayıştay başkanı, daire başkanları ve
  üyeler dışındaki meslek mensuplarının; mesleğin vakar ve
  şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucip olan, çalışma düzenini veya disiplini bozan hal ve
  hareketleri görülmesi veya öğrenilmesi üzerine sayıştay başkanı durumu incel
  edikten sonra sonucuna göre haklarında bu
  kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılmak üzere meslek mensupları yükseltme ve disiplin kuruluna
  bildirir.
  (2) bu kurul eldeki bilgi ve karinelere ve isnat olunan hal ve hareketin mahiyetine göre disi
  plin kovuşturması
  yapılmasına lüzum olup olmadığını takdir eder.
  (3) kovuşturma yapılmasına karar verilirse, kurulca kurul dışından seçilecek bir üyenin başkanlığında bir uzman
  denetçi ile bir başdenetçiden teşekkül eden kurul tarafından soruşturma yapılır
  .
  (4) soruşturma şekli ve raporun verilmesi, rapor üzerinde meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulunca
  yapılacak işlemle diğer hususlar hakkında 65 inci maddede yazılı hükümler uygulanır.
  (5) meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulunca dosya ü
  zerinde gizli olarak yapılan inceleme ve görüşme
  sonunda isnat olunan hal ve hareket sabit görülmezse dosyanın işlemden kaldırılması, bu hal ve hareket sabit görüldüğü
  takdirde 68 inci maddede yazılı disiplin cezalarından birinin verilmesi karar altına alı
  nır.
  disiplin cezaları
  madde 68
  –
  (1) sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki sayıştay meslek mensuplarına uygulanacak
  disiplin cezaları hakkında 657 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
  sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeler dış;
  ındaki meslek mensupları hakkında ceza kovuşturması
  madde 69
  –
  (1) sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının görevleri sebebiyle
  bir suç işlediklerinin iddia edilmesi halinde sayıştay başkanı tarafından görevlendirilecek b
  ir üyenin başkanlığında bir uzman
  denetçi ile bir başdenetçiden teşekkül eden bir kurul ön incelemeyi yaparak düzenleyeceği raporu meslek mensupları
  yükseltme ve disiplin kuruluna verir. bu kurul soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir.
  (2) karar şüpheliye varsa şikayetçiye tebliğ edilir. ilgililerin, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde karara
  itirazları halinde dosya bir defa da yüksek disiplin kurulunda incelenir. bu kurulca da soruşturma izni verilmesine karar
  verilirse dosya
  yargıtaya tevdi olunur. kurulca verilen kararlar ilgililere tebliğ edilir. yargılama yargıtayın görevli ceza
  dairesinde yapılır.
  (3) bunların kişisel suçları hakkında, soruşturma ve kovuşturma yetkisi ankara cumhuriyet başsavcısı ve ağır ceza
  mahkemesine,
  grup başkanlığı kurulan illerde ise; grup başkanlığının kurulduğu ilin cumhuriyet başsavcısı ve ağır ceza
  mahkemesine aittir.
  üçüncü bölüm
  meslek mensuplarına ilişkin diğer hususlar
  sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyelerin teminatı
  madde 70
  –
  (1) say
  ıştay başkanı, daire başkanları ve üyeler azlolunamaz, 65 inci madde hükmü saklı kalmak
  kaydıyla kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevkedilemez.
  (2) ancak memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymiş olanların
  gör
  evleri
  kendiliğinden,
  görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü resmi hastane sağlık kurulu raporuyla
  anlaşılanların görevleri sayıştay genel kurulu kararıyla sona erer.
  sayış;tay başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek m
  ensuplarının görevden uzaklaştırılması
  madde 71
  –
  (1) sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensuplarının görevlerine, bu
  kanunda yazılı haller dışında son verilemez, aylık ve diğer hakları ellerinden alınamaz. bunlar, meslek mensup
  ları için tesis
  edilmiş sınıflardan başka bir sınıftaki görevde çalıştırılamazlar.
  (2) ancak memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymiş olanların görevleri
  kendiliğinden sona erer. sağlık bakımından görevlerini yerine getireme
  yecek durumda oldukları tam teşekküllü resmi hastane
  sağlık kurulu raporuyla anlaşılanların da görevine meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu kararı ve sayıştay
  başkanının onayıyla son verilir.
  (3) sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeler dışı
  ndaki meslek mensuplarından haklarında disiplin veya ceza
  kovuşturması yapılmasına karar verilen ve görevi başında kalmasında soruşturmanın veya hizmetin gereği bakımından
  sakınca görülenler, meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulu kararıyla geçici
  bir süre için sayıştay başkanı
  tarafından görevden uzaklaştırılabilir.
  (4) görevden uzaklaştırma ile tekrar işe başlatma ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında 657 sayılı kanunun
  görevden uzaklaştırma ile ilgili hükümleri uygulanır.
  meslek mensupları
  ve savcıların sicilleri
  madde 72
  –
  (1) sayıştay başkanı, daire başkanları ve üyeler dışındaki meslek mensupları ile savcıların sicilleri her
  takvim yılı sonunda, kişisel ve mesleki nitelikleri, bulundukları görevlerdeki performansları, görevleri ile ilgil
  i kanun, nizam
  ve mesleki etik kurallarına uyumları ve rapor değerlendirme puanları göz önünde tutularak yükselmeye yeterli olup
  olmadıklarını belirtecek şekilde;
  a) bölüm başkanları ve grup başkanları ile başkanlık danışmanı olarak görevlendirilen denetç
  iler hakkında ilk
  derecede ilgili başkan yardımcısı, ikinci derecede sayıştay başkanı,
  b) kurullarda görevli en kıdemli denetçi hakkında ilk derecede ilgili kuruldan bir üye, ikinci derecede ilgili kurul
  başkanı,
  c) dairelerde görevli en kıdemli denetçi ha
  kkında ilk derecede ilgili daireden bir üye, ikinci derecede ilgili daire
  başkanı,
  ç) uzman denetçiler, başdenetçiler, denetçiler ve denetçi yardımcıları hakkında, ilk derecede ilgili olduğu grup
  başkanı, kurullarda veya dairelerde en kıdemli denetçi; ikin
  ci derecede, dairelerde ve kurullarda görevli olanlar için ilgili
  daire başkanı veya kurul başkanı, diğer yerlerde görevli olanlar için ise bir üye,
  d) başsavcı için sayıştay başkanı, savcılar için birinci derecede başsavcı, ikinci derecede sayıştay başkan
  ı,
  tarafından düzenlenir.
  (2) birinci ve ikinci derece siciller arasında aykırılık olması halinde, genel kurulca her yıl için seçilecek bir daire
  başkanı ile dört üyeden oluşan bir komisyonun verdiği sicil geçerlidir.
  (3) sicil notunun yüzde yirmisi, rapor
  ların hükme bağlanması veya görüşülmesi sonrasında rapora daire ve kurulca
  verilen rapor değerlendirme puanından oluşur.
  (4) görevlerinde başarı gösteremedikleri veya yükselmeye yeterli olmadıkları yolunda sicil alanlara ve yeterli
  bulundukları halde diğer
  lerinin tercihi sebebiyle yükseltilmeyenlere durum sayıştay başkanı tarafından izleyen yılın mart ayı
  sonuna kadar gizli bir yazı ile bildirilir.
  (5) iki defa üst üste olumsuz sicil alanın sicil amirleri değiştirilir.
  (6) üç defa üst üste olumsuz sicil ala
  n meslek mensuplarına, meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulunun
  kararı ve sayıştay başkanının onayı üzerine emekliliklerini istemeleri veya istifa etmeleri bildirilir. bir ay içinde bu dave
  te
  uymayanlar istifa etmiş sayılır.
  (7) yukarıda öngörülen
  hususların uygulama şekli yönetmelikle düzenlenir.
  başka görev yasağı
  madde 73
  –
  (1) özel bir kanun ile olmadıkça sayıştay mensupları, kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler
  yanında paralı veya parasız hiçbir görev alamaz ve bilirkişilik yapamazlar. a
  ncak kooperatifler ve hayır kurumlarının
  yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, üniversite veya diğer eğitim ve öğretim kurumlarında başkanın onayı ile
  mesleki konularda ders verenler, ilmî ve mesleki araştırma ve yayınlarda bulunanlar, sayıştay ba
  şkanlığının bilgisi dahilinde
  davet olundukları milli ve milletlerarası kongre, konferans ve toplantılara katılanlar için bu madde hükümleri uygulanmaz.
  (2) sayıştay meslek mensupları, sayıştay başkanının izniyle kamu idarelerinde bir göreve atanabilir. bu
  şekilde bir
  göreve atananlardan sayıştaya dönmek isteyenler, meslek mensupları yükseltme ve disiplin kurulunun kararı üzerine,
  sayıştay başkanının onayı ile yeniden atanır. özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere bunların kurum dışında görevli
  olduk
  ları süre meslekte geçmiş gibi değerlendirilir. bu kişiler görev yaptıkları idarenin denetiminde üç yıl süre ile
  görevlendirilemez.
  (3) bu maddeye aykırı hareket edenlerin durumları disiplin kurullarınca karara bağlanır. genel hükümler saklıdır.
  yabancı ü
  lkelere gönderilme
  madde 74
  –
  (1) bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili araştırma yapmak, kurs ve öğrenim görmek üzere
  seçilen ya da iç veya dış burstan yararlanan meslek mensupları iki yılı; yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlar
  da
  çalışmak üzere görevlendirilenler ise beş yılı aşmamak üzere sayıştay başkanınca yurt dışına gönderilebilirler. bu süreler,
  gerekirse en çok bir katına kadar uzatılabilir.
  (2) bu surette yurt dışına gidip altı aydan fazla yurt dışında kalanlar, yurda dö
  nüp mesleğe başladıktan sonra iki kat
  süre ile mecburî hizmet yapmak zorundadırlar. mecburi hizmet yapmadan görevden ayrılmak isteyenler, yurt dışında
  kaldıkları sürede kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmeti
  n eksik kalan kısmı
  ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemekle yükümlüdürler.
  (3) yabancı ülkelere gönderilenlerin; derece yükselmeleri, kademe ilerlemeleri, emeklilik, mali hakları,
  yükümlülükleri, giderlerinin karşılanması, aylık ve ödeneklerinin tr
  ansferi konularında devlet memurlarına ilişkin hükümler
  uygulanır.
  (4) yurt dışına gönderilme usul ve esasları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  eğitim ve yayın
  madde 75
  –
  (1) sayıştay, denetim ve diğer faaliyetleri ile ilgili eğitim ve yayın hizmetleri
  verebilir. bu hizmetlerin
  ücretlendirilmesi sonucunda elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir. bu faaliyetlerde görevlendirilenlere yapılacak
  ödemeler, telif ücretleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
  (2)
  (ek : 11/10/2011
  -
  khk
  -
  662/63 md
  .)
  denetim geliştirme ve eğitim merkezi, birinci fıkra kapsamında aşağıda
  belirtilen görevleri yapar:
  a) meslekî gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sayıştay mensuplarına eğitim vermek, eğitim sonuçlarını izlemek
  ve değerlendirmek; sayıştay denetçi yardı
  mcıları için gerekli mesleki eğitimleri yürütmek.
  b) sayıştayın görev alanına giren konularda kamu idarelerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kurs, seminer,
  konferans ve eğitim programları düzenlemek, kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen eğ
  itim faaliyetlerinin hazırlanmasına
  ve yürütülmesine katkı sağlamak.
  c) ulusal ve uluslararası denetim standartlarının kamu idarelerinde uygulanmasını sağlamak amacıyla denetim
  metotları ve araçları üzerinde araştırma, inceleme, geliştirme ve eğitim faaliy
  etlerinde bulunmak.
  ç) uluslararası alanda denetime ilişkin konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, seminer ve konferanslar
  düzenlemek, yabancı ülkelerin yüksek denetim kurumları ve uluslararası kuruluşlarla kapasite geliştirme ve teknik yardım
  programl
  arı, proje ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
  d) çalışma alanı ile ilgili olarak üniversitelerle işbirliği yapmak ve denetimle ilgili alanlarda yürütülen lisansüstü
  çalışmalara ve araştırmalara destek sağlamak.
  e) sayıştay başkanı tarafından verilen benzer
  i görevleri yapmak.
  (3)
  (ek : 11/10/2011
  -
  khk
  -
  662/63 md.)
  sayıştay başkanı, sayıştay meslek mensupları arasından birini denetim
  geliştirme ve eğitim merkezi başkanlığını yürütmek üzere görevlendirir. denetim geliştirme ve eğitim merkezinde
  görevlendiri
  len başkan ve meslek mensuplarının sicil ve diğer işlemleri hakkında grup başkanlığında görevli meslek
  mensuplarına ilişkin hükümler uygulanır.
  (4)
  (ek : 11/10/2011
  -
  khk
  -
  662/63 md.)
  kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile üniversite öğretim üyeleri,
  kurumlarının muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları
  kurumlarınca ödenmek kaydıyla bu maddede sayılan görevlerin yapılmasına katkı sağlamak amacıyla geçici olarak
  sayıştayda görevlendirilebilir.
  bu personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. izinli oldukları sürece memuriyetleri ve
  görevleriyle ilgili özlük hakları devam eder, bu süreler; terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve makam, temsil, görev ve
  ya
  yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesin
  i gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. akademik unvanların
  kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde
  yapılır. hâkim ve savcıların bu fıkra uyarınca görevlendirilme
  leri, muvafakatleri alınmak kaydıyla hâkimler ve savcılar
  yüksek kurulu tarafından yapılır.
  kıyafet
  madde 76
  –
  (1) sayıştay meslek mensupları ile başsavcı ve savcıların resmi kıyafetleri ile bunların giyilme yer ve
  zamanları yönetmelikle düzenlenir.
  altın
  cı kısım
  diğer hükümler
  belgelerin saklanması
  madde 77
  –
  (1) genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit belge ve bilgi
  ilgili idarenin muhasebe biriminde, diğer idarelerin hesap ve işlemlerine ilişkin her çeşit belge
  ve bilgi ilgili idarelerce
  saklanır. bu belge ve bilgilerin sayıştaya gönderilmesi ve sayıştay tarafından ilgili idareye iadesi, ilgili idarece saklanma
  sı ve
  yok edilmesine ilişkin esas ve usuller maliye bakanlığının görüşü alınmak suretiyle sayıştayca haz
  ırlanacak yönetmelikle
  belirlenir.
  suç teşkil eden fiiller
  madde 78
  –
  (1) denetim ve incelemeler sırasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde, ilgili denetçi
  tarafından derhal deliller tespit edilerek durum sayıştay başkanlığına bildirilir. say
  ıştay başkanının görevlendireceği dairece
  onbeş gün içinde yapılacak inceleme sonucunda toplanan ilk delillerin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte
  görülmesi halinde, gereği yerine getirilmek üzere dosya sorumluların bağlı olduğu kamu idaresine v
  eya suçun niteliğine göre
  doğrudan soruşturma yapılmak üzere cumhuriyet savcılığına gönderilmesi için sayıştay başsavcılığına verilir.
  (2) adli, idari ve askeri mahkemelerce verilen hükümler, sayıştayın denetim yapmasına ve hükme bağlamasına engel
  değildir
  .
  sayıştayın denetlenmesi
  madde 79
  –
  (1) sayıştayın denetlenmesi, her yıl türkiye büyük millet meclisi adına türkiye büyük millet meclisi
  başkanlık divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir ko
  misyon
  tarafından, hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler de esas alınarak yapılır.
  yetki
  madde 80
  –
  (1) bu kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya sayıştay başkanlığı
  yetkilidir.
  çeşitli hükümler
  madde 81
  –
  (1)
  (14/7/1965 t
  arihli ve
  657 sayılı devlet memurları kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
  (2) sayıştayın türkiye cumhuriyet merkez bankası üzerindeki denetim yetkisi; 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı
  türkiye cumhuriyet merkez bankası kanununun 4 üncü maddesinde
  sayılan temel görev ve yetkileri dışında kalan
  faaliyetlerle ilgili hesap ve işlemlerle sınırlıdır.
  kaldırılan hükümler
  madde 82
  –
  (1) bu kanunun geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla;
  a) geçici 11 inci maddesi hariç, 21/2/1967 tarihli ve 83
  2 sayılı sayıştay kanunu ile ek ve değişiklikleri,
  b) 24/6/1983 tarihli ve 72 sayılı başbakanlık yüksek denetleme kurulu hakkında kanun hükmünde kararname ile
  ek ve değişiklikleri,
  c) diğer kanunların sayıştay denetiminden istisna veya muafiyet tanıyan hük
  ümleri ile bu kanuna aykırı hükümleri,
  yürürlükten kaldırılmıştır.
  geçici; madde 1
  –
  (1) türkiye büyük millet meclisine sunulan sayıştay raporlarının ve bu kanunun 79 uncu
  maddesi uyarınca hazırlanan denetim sonuçlarının mecliste görüşülme esas ve usulleri
  türkiye büyük millet meclisi
  içtüzüğünde belirtilir.
  geçici; madde 2
  –
  (1) bu kanunda öngörülen yönetmelik, standart, rehber ve diğer düzenlemeler bu kanunun
  yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılır.
  (2) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı ge
  nel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnamenin sayıştay
  başkanlığına ait cetvellerinde yer alan kadroların kullanılmasına devam olunur.
  (3) ekli (1) ve (2) sayılı listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin
  sayıştay başkanlığına ilişkin (ı) ve (ıı) sayılı cetvellerine eklenmiş ve ekli (3) sayılı listede belirtilen kadrolar iptal e
  dilerek
  190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin sayıştay başkanlığına ilişkin (ıı) sayılı cetvelinden çıkarılmıştır.
  (1)
  (4) bu kan
  unun yayımı tarihinde sayıştay başkanlığına ait kadrolarda bulunan meslek mensupları ile yönetim
  mensupları aynı unvanlı kadrolara; savcı, savcı başyardımcıları ve savcı yardımcıları ise savcı kadrolarına atanmış sayılır.
  geçici; madde 3
  –
  (1) bu kanunun y
  ürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan sayıştay başkanı, başkan seçildiği
  tarihte geçerli olan süreyi tamamlar.
  (2) bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış seçim, denetim ve hükme bağlama işlemleri 832 sayılı
  kanun hükümlerine göre sonuçland
  ırılır.
  (3) bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren rapor değerlendirme kurulu ve temyiz kurulu üyelikleri için en
  geç üç ay içinde seçim yapılır. 26 ncı madde gereğince temyiz kurulu üyelerinin dörtte birinin yenileneceği ilk seçimde en
  az oy alan
  üyelerin yerine seçim yapılır.
  (4) 15 inci maddede belirtilen oran sağlanıncaya kadar, boşalan üyeliklere yapılacak seçimlerde eksik olan kontenjan
  için seçim yapılır. bu oranların uygulanmasında tamsayı yanında meydana gelen kesirler sayıştay meslek mensu
  pları
  kontenjanına aktarılır.
  (5) diğer kanunlarda 832 sayılı kanuna yapılan atıflar, bu kanuna yapılmış sayılır.
  geçici; madde 4
  –
  (1) başbakanlık yüksek denetleme kurulunun personeli, araç, gereç ve her türlü taşınır ve
  taşınmaz malları ve bütçesi sayışta
  ya devredilmiştir. devirle ilgili işlemler sayıştay başkanınca yerine getirilir.
  (2) sayıştaya devredilen yüksek denetleme kurulunda, devir tarihi itibariyle çalışmakta olan; başkan ve üyeler başka
  bir işleme gerek kalmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın
  birinci sınıfa ayrılmış, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra dokuz yılını
  tamamlamış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş sayıştay uzman denetçisi; başdenetçi, denetçi ve denetçi
  yardımcıları kazanılmış hak aylık derecelerine uygun sayıştay uzm
  an denetçisi, sayıştay başdenetçisi, sayıştay denetçisi ve
  sayıştay denetçi yardımcısı kadrolarına atanmış sayılır. sayıştay uzman denetçiliğine atanmış sayılan başdenetçi ve
  denetçilerin birinci sınıfa ayrılmalarına ve uygulamaya ilişkin hususlar bu kanun
  çerçevesinde sayıştay genel kurulunca
  belirlenir.
  (3) kurulda görevli sözleşmeli personel, sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim durumları itibariyle
  yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla, 657 sayılı kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü mad
  deleri ile 2/2/2005 tarihli ve
  5289 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerine bir derece verilmesi hakkında kanun hükümleri dikkate alınarak tespit
  edilecek kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara sayıştay başkanınca atanır.
  (4) devredilen pers
  onelden bu madde uyarınca yeni bir kadroya atananların atandıkları kadroların aylık, ek gösterge,
  her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarının (fazla çalışma ücreti hariç), eski kadro veya
  pozisyonlarına bağlı olarak en son ay
  da almakta oldukları aylık, ücret, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden tutar), her
  türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde aradaki fark, farklılık giderilince
  ye
  kadar atandıkları kadrolarda kaldıklar
  ı sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
  (5) bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başbakanlık yüksek denetleme kurulu tarafından başlatılan
  denetimler, 72 sayılı kanun hükmünde kararname hükümlerine göre sayıştay t
  arafından sonuçlandırılır.
  (6) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararname, 3346 sayılı
  kanun ve diğer kanunlarda başbakanlık yüksek denetleme kuruluna yapılmış olan atıflar sayıştaya yapılmış sayılır.
  ––––––
  ––––––––––
  (1) bu fıkrada yer alan kadrolarla ilgili olarak 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı resmi gazete’ye bakınız.
  geçici; madde 5
  –
  (1) türkiye büyük millet meclisinin, 23 üncü dönem 2 nci yasama yılı 1/10/2007 tarihli 1
  inci birleşimine ait tutan
  ak dergisine ekli 1 numaralı gelen kağıtlar listesinde tezkereler kısmında yayımlanan sayıştay
  başkanlığı tezkerelerinden (3/12) ila (3/84) esas numarası (bu numaralar dahil) verilmiş bulunan 73 adet sayıştay başkanlığı
  tezkeresi işlemden kaldırılmıştır.
  yürürlük
  madde 83
  –
  (1) bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  yürütme
  madde 84
  –
  (1) bu kanun hükümlerini türkiye büyük millet meclisi başkanı yürütür.