1. divan edebiyatı şairlerinden baki'nin kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı terkibibent türünde mersiyedir, adı kanuni sultan süleyman mersiyesi olarak da geçer.

  mersiyenin en güzel kısımlarından olan altıncı bendi şöyledir:

  tiğın içürdi düşmene zahm-i zebanları
  bahs etmez oldı kimse kesildi lisanları
  gördi nihâl-i serv-i serefrâz-ı nîzeni
  serkeşlik adın anmadı bir dahi banları
  her kande bassa pâyı semendün nisâr içün
  hanlar yolunda cümle revân etdi kanlan
  deşt-i fenada mürg-i hevâ durmayub döner
  tigın huda yolunda sebil etdi canları
  şemşir gibi rûyı zemine taraf taraf
  saldun demir kuşaklı cihan pehlivanları
  aldun hezâr bütgedeyi mescid eyledün
  nâkûs yerlerinde okutdun ezanları"
 2. baki'nin bu mersiyeyi yazmasının asıl nedeni kanuni'nin ölümüne üzülmüş olması mı yoksa o öldükten sonra saraydaki itibarını yitirip,eski hayatına devam edemeyecek olması mı hala muammadır.
 3. baki, sultan süleyman'ın ölümüne o kadar üzülmüştür ki, mersiyenin ilk bendindeki beyitlerin sonunda geçen "eng" kafiyelerini hıçkırık efekti vermek için kullandığı söylenir.

  birinci bent

  ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm ü neng
  tâ key hevâ/yi meşgale-i dehr-i bî-direng

  an ol günü ki âhir olub nev-bahâr-ı ömr
  berg-i hazana dönse gerek ruy-ı lale-reng

  Âhir mekânının olsa gerek cüra gibi hâk
  devrân elinde irse gerek câm-ı ayşa seng

  insân odur ki âyine veş kalbi sâf ola
  sînende neyler âdem isen kîne-i peleng

  ibret gözünde niceye dek gaflet uyhusu
  yetmez mi sana vâkıa-i şâh-ı şîr-çeng

  ol şeh-süvâr-ı mülk-i saâdet ki rahşına
  cevlân deminde arsa-i âlem gelürdi teng

  baş eğdi âb-ı tîğına küffâr-ı engerüs
  şemşîri gevherini pesend eyledi freng

  yüz yire kodu lûtf ile gül-berg-i ter gibi
  sanduka saldı hâzin-i devrân güher gibi