• videolar

 1. 1. allah: her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.
  2. er-rahman: dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren,ihsan eden.
  3. er-rahim: ahirette, müminlere acıyan.
  4. el-melik: yaratıcı, kainatın sahibi.
  5. el-kuddus: her noksanlıktan uzak.
  6. es-selam: her tehlikeden selamete çıkaran.
  7. el-mümin: iman nurunu veren.
  8. el-müheymin: her şeyi görüp gözeten.
  9. el-aziz: mutlak galip, karşı gelinemez.
  10.el-cebbar: dilediğini yapan ve yaptıran.
  11.el-mütekebbir: büyüklükte eşi yok.
  12.el-halık: yaratan, yoktan var eden.
  13.el-bari: her şeyi kusursuz yaratan.
  14.el-musavvir: varlıklara sûret eden. onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.
  15.el-gaffar: günahları mağfiret eden.
  16.el-kahhar: her istediğini yapacak güçte.
  17.el-vehhab: karşılıksız nimet veren.
  18.er-razzâk: her varlığın rızkını veren.
  19.el-fettah: her türlü sıkıntıları gideren.
  20.el-alim: gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
  21.el-kabıd: rızıkları daraltan, ruhları alan.
  22.el-basıt: rızıkları genişleten, ruhları veren.
  23.el-hafıd: kafir ve facirleri alçaltan.
  24.er-rafi: şeref verip yükselten.
  25.el-mu'ız: dilediğini aziz eden.
  26.el-müzil: dilediğini zillete düşüren.
  27.es-semi: mükemmel işiten.
  28.el-basir: gizli açık, her şeyi iyi gören.
  29.el-hakem: mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.
  30.el-adl: mutlak adil, yerli yerinde yapan.
  31.el-latif: lütfeden, her şeye vakıf.
  32.el-habir: her şeyden haberdar.
  33.el-halim: cezada acele etmeyen, hilm sahibi.
  34.el-azim: büyüklükte benzeri yok.
  35.el-gafur: affı, mağfireti bol.
  36.eş-şekur: az amele, çok sevap veren.
  37.el-ali: yüceler yücesi.
  38.el-kebir: büyüklükte benzeri yok.
  39.el-hafiz: her şeyi koruyucu olan.
  40.el-mukit: her çeşit rızkı yaratan.
  41.el-hasib: kulların hesabını en iyi gören.
  42.el-celil: celal ve azamet sahibi.
  43.el-kerim: keremi bol, karşılıksız veren.
  44.er-rakib: her varlığı her an gözeten.
  45.el-mucib: duaları kabul eden.
  46.el-vasi: rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
  47.el-hakim: her şeyi hikmetle yaratan
  48.el-vedud: iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. sevgiye layık olan.
  49.el-mecid: zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.
  50.el-ba'is: peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten.
  51.el-şehid: her an her yerde hazır ve nazır.
  52.el-hak: varlığı değişmeden duran. var olan, hakkı ortaya çıkaran.
  53.el-vekil: kulların işlerini bitiren.
  54.el-kavi: kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
  55.el-metin: kuvvet ve kudret benbaı.
  56.el-veli: müminleri seven, yardım eden.
  57.el-hamid: hamd ve senaya layık.
  58.el-muhsi: varlıkların sayısını bilen.
  59.el-mübdi: maddesiz, örneksiz yaratan.
  60.el-mu'id: yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
  61.el-muhyi: mahluklara can veren.
  62.el-mümit: her canlıya ölümü tattıran.
  63.el-hayy: ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.
  64.el-kayyum: zatı ile kaim, mahlukları varlıkta durduran.
  65.el-vacid: hiçbir şey kendine gizli değil.
  66.el-macid: keremi, ihsanı bol olan.
  67.el-vahid: zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
  68.es-samed: hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
  69.el-kadir: kudret sahibi, dilediğini yapan.
  70.el-muktedir: dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.
  71.el-mukaddim: şerefte birini öne alan.
  72.el-muahhir: dilediklerini tehir eden.
  73.el-evvel: ezeli, varlığının başlangıcı yok.
  74.el-ahir: ebedi, varlığının sonu yok.
  75.ez-zahir: yarattıkları ile varlığı açık.
  76.el-batın: aklın tasavvurundan örtülü.
  77.el-vali: bütün kainatı idare eden.
  78.el-müteali: son derece yüce.
  79.el-ber: iyilik ve ihsanı bol.
  80.et-tevvab: tevbeleri kabul eden.
  81.el-müntekım: asilere ceza veren.
  82.el-afüvv: affı çok, günahları yok eden.
  83.er-rauf: çok merhamet eden, şefkatli.
  84.malik-ül mülk: mülkünde hakim.
  85.zül-celali vel ikram: celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
  86.el-muksıt: mazlumların hakkını alıcı.
  87.el-cami: iki zıddı bir arada bulunduran.
  88.el-gani: ihtiyaçsız. her şey ona muhtaç.
  89.el-mugni: ihtiyaç gören, fazlıyla doyuran.
  90.el-mani: dilemediklerine mani olan.
  91.ed-dar: elem, zarar verenleri yaratan.
  92.en-nafi: menfaat veren şeyleri yaratan.
  93.en-nur: zatı açık ve alemleri nurlandıran.
  94.el-hadi: hidayet veren.
  95.el-bedi: misalsiz, örneksiz yaratan.
  96.el-baki: varlığı ebedi olan.
  97.el-varis: her şeyin asıl sahibi olan.
  98.er-reşid: irşada muhtaç olmayan.
  99.es-sabur: ceza vermede, acele etmez.
 2. peygamberimiz ve dinimizce şöyle bir inanış da vardır; eğer * ezberlenirse insanı cennete girmesini sağlayacak isimler..
 3. allah'ın sıfatları.

  tasavvuf inancında insan ruhunun allah'tan kopan bir parça olduğu ve bu 99 sıfattan bir tanesinin insanda ağır bastığı söylenir.
 4. her birisinin kainatta farklı tecellilerinin bulunduğu isimlerdir.inkar edenleri bile deşifre eden isimleri olduğu düşünülünce inkar çabalarını sergileyenlerin hali kafasını kuma sokan devekuşundan farksızdır.