1. türkçede, sözcük sonunda yer alan ünsüzlerden biri, çeşitli nedenlerden değişerek bir başka ünsüze dönüşür. buna ünsüz denir.
  türkçede ünsüz değişimi, aşağıdaki şekillerde olur:

  • türkçe sözcüklerin sonunda b, c, d, g ünsüzleri bulunmaz. onların yerine p, ç, t ,k, ünsüzleri bulunur. o kadar ki, türkçeye başka dillerden girmiş bu ünsüzlerle biten sözcükler değişikliği uğramıştır. bu değişiklik sonunda, sonlarındaki b, c, d, g , ünsüzleri, sırasıyla p, ç, t, k olmuştur.

  kitap > kitab feryad >feryat
  cevab > cevap ferd >fert
  muhtac > muhtaç reng > renk

  türkçeye başka dillerden girmiş sözcüklerden bazıları bu kurala uymaz. örneğin, batı kökenli diyalog, sosyolog, brifing...gibi sözcüklerin sonundaki / g / sesi, / k / olmaz. buna karşılık, farsçadan gelen aheng, reng sözcükleri , ahenk, renk olmuştur.

  • türkçede, sözcük sonundaki p, ç, t, k ünsüzleri, iki ünlü arasında yumuşayarak b, c, d, ğ ‘ye dönüşür.
  yaprak : yaprağı, yaprağa, yaprağın
  ağaç : ağacı, ağaca, ağacın

  ancak, özellikle tek seslemli bazı türkçe sözcüklerde son seste bir değişiklik olmaz.
  ac - açı (doyurmak) çap- çapı
  iç – içi kaç – kaçı
  piç – piçi küp – küpü
  it – iti konut – konutu
  erk – erki aygıt - aygıtı

  türkçeye yabancı dillerden geçmiş bazı sözcüklerde de p, k, t sesleri yumuşamaz, aynı kalır:
  adalet – adaleti halk – halkı
  ayet – ayeti sirk – sirki
  cemaat – cemaati bank – bankı
  aşk – aşkı frak – frakı

  • türkçede, bazı birleşik eylemler, ayrı yazıldıkları halde, sanki tek sözcükmüş gibi söylenirler. bu durumda, ilk sözcük p, ç, t, k ünsüzleriyle bitiyor, eylem de ünlüyle başlıyorsa bu ünsüzler, yapılan ulama nedeniyle, yine b, c, d, ğ gibi çıkarlar:
  tahrip etmek : tah-ri-bet-mek
  sahip olmak : sa-hi-bol-mak
  çorap örmek : ço-ra-bör-mek
  yalnız sözlü iletişimde görülen bu değişiklik yazı diline yansımaz.

  • tümce içinde de ulama sonucu aynı ses değişimi olur:
  geziye giderken yanına kitap almayı unutma.
  (geziye giderken yanına kita-balmayı unutma.)
  başıma çorap örmekten vazgeç.
  (başıma çora-börmekten vazgeç.)

  • / ğ / sesi, /o/ ve /ö/ ünlülerinin etkisiyle, kolaylıkla /v/ sesine dönüşür:
  döğmek : dövmek
  koğmak : kovmak
  oğmak : ovmak
  söğmek : sövmek
  /ğ/ sesi, konuşma dilinde / e / ve / i / ünlülerinin etkisiyle / y / sesine de dönüşür:
  eğil- : eyil-
  beğen- : beyen-
  öğle : öyle
  siğil : siyil

  • sözcük sonunda / n / den sonra gelen / ç / sesi, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, / c / sesine dönüşür:
  genç : genci
  konç : koncu
  tunç : tuncu

  eylemden –nç ekiyle türetilen sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde de / ç / sesi / c / olur:
  basınç : basıncı
  sevinç : sevinci
  korkunç : korkuncu

  • sonunda –nk bulunan sözcük, ünlüyle başlayan bir ek aldığında bu / k / ses / g / olur:
  cenk : cengi
  denk : dengi
  renk : rengi

  • titreşimsiz ünsüzle biten köke ünlüyle başlayan yapım eki getirilince iki ünlü arasında kalan titreşimsiz ünsüz değişir:
  aç+ık- : acık-
  geç+ik- : gecik-
  genç+el- : gencel-