merhaba! itü sözlük, içeriği dünyanın değişik noktalarında bulunan yazarlarca oluşturulan bir interaktif sözlüktür. daha fazla bilgi alabilir, üye olarak içeriğin genişlemesine katkıda bulunabilirsiniz.

ünsüz değişimi

 1. bu başlıkta
 2. bakın dur
 3. sırala
 1. türkçede, sözcük sonunda yer alan ünsüzlerden biri, çeşitli nedenlerden değişerek bir başka ünsüze dönüşür. buna ünsüz denir.
  türkçede ünsüz değişimi, aşağıdaki şekillerde olur:

  • türkçe sözcüklerin sonunda b, c, d, g ünsüzleri bulunmaz. onların yerine p, ç, t ,k, ünsüzleri bulunur. o kadar ki, türkçeye başka dillerden girmiş bu ünsüzlerle biten sözcükler değişikliği uğramıştır. bu değişiklik sonunda, sonlarındaki b, c, d, g , ünsüzleri, sırasıyla p, ç, t, k olmuştur.

  kitap > kitab feryad >feryat
  cevab > cevap ferd >fert
  muhtac > muhtaç reng > renk

  türkçeye başka dillerden girmiş sözcüklerden bazıları bu kurala uymaz. örneğin, batı kökenli diyalog, sosyolog, brifing...gibi sözcüklerin sonundaki / g / sesi, / k / olmaz. buna karşılık, farsçadan gelen aheng, reng sözcükleri , ahenk, renk olmuştur.

  • türkçede, sözcük sonundaki p, ç, t, k ünsüzleri, iki ünlü arasında yumuşayarak b, c, d, ğ ‘ye dönüşür.
  yaprak : yaprağı, yaprağa, yaprağın
  ağaç : ağacı, ağaca, ağacın

  ancak, özellikle tek seslemli bazı türkçe sözcüklerde son seste bir değişiklik olmaz.
  ac - açı (doyurmak) çap- çapı
  iç – içi kaç – kaçı
  piç – piçi küp – küpü
  it – iti konut – konutu
  erk – erki aygıt - aygıtı

  türkçeye yabancı dillerden geçmiş bazı sözcüklerde de p, k, t sesleri yumuşamaz, aynı kalır:
  adalet – adaleti halk – halkı
  ayet – ayeti sirk – sirki
  cemaat – cemaati bank – bankı
  aşk – aşkı frak – frakı

  • türkçede, bazı birleşik eylemler, ayrı yazıldıkları halde, sanki tek sözcükmüş gibi söylenirler. bu durumda, ilk sözcük p, ç, t, k ünsüzleriyle bitiyor, eylem de ünlüyle başlıyorsa bu ünsüzler, yapılan ulama nedeniyle, yine b, c, d, ğ gibi çıkarlar:
  tahrip etmek : tah-ri-bet-mek
  sahip olmak : sa-hi-bol-mak
  çorap örmek : ço-ra-bör-mek
  yalnız sözlü iletişimde görülen bu değişiklik yazı diline yansımaz.

  • tümce içinde de ulama sonucu aynı ses değişimi olur:
  geziye giderken yanına kitap almayı unutma.
  (geziye giderken yanına kita-balmayı unutma.)
  başıma çorap örmekten vazgeç.
  (başıma çora-börmekten vazgeç.)

  • / ğ / sesi, /o/ ve /ö/ ünlülerinin etkisiyle, kolaylıkla /v/ sesine dönüşür:
  döğmek : dövmek
  koğmak : kovmak
  oğmak : ovmak
  söğmek : sövmek
  /ğ/ sesi, konuşma dilinde / e / ve / i / ünlülerinin etkisiyle / y / sesine de dönüşür:
  eğil- : eyil-
  beğen- : beyen-
  öğle : öyle
  siğil : siyil

  • sözcük sonunda / n / den sonra gelen / ç / sesi, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, / c / sesine dönüşür:
  genç : genci
  konç : koncu
  tunç : tuncu

  eylemden –nç ekiyle türetilen sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde de / ç / sesi / c / olur:
  basınç : basıncı
  sevinç : sevinci
  korkunç : korkuncu

  • sonunda –nk bulunan sözcük, ünlüyle başlayan bir ek aldığında bu / k / ses / g / olur:
  cenk : cengi
  denk : dengi
  renk : rengi

  • titreşimsiz ünsüzle biten köke ünlüyle başlayan yapım eki getirilince iki ünlü arasında kalan titreşimsiz ünsüz değişir:
  aç+ık- : acık-
  geç+ik- : gecik-
  genç+el- : gencel-